15-09-2005
 Urząd Miasta > Jednostki Organizacyjne > MOPS 
strona główna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie

ul. Rynek 2, 36-065 Dynów
tel. 0(...)16 652 12 86

 

Godziny urzędowania:
Poniedziałki 800 – 1600
Wtorek – piątek 700 - 1500
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie zatrudnia 8 pracowników:
 

Kierownik

mgr Henryka Papiernik


Starszy pracownik socjalny

Małgorzata Kuś


Pracownik socjalny

 Krystyna Kiełbasa


Księgowa

Czesława Tadla


Informatyk

Dariusz Śnieżek


oraz trzech pracowników wykonujących usługi opiekuńcze.
 

Do głównych zadań realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej należy:

 1. przyznawanie i wypłata zasiłków stałych , renty socjalnej;

 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych;

 3. opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne w szczególności za osoby pobierające zasiłek stały i okresowy gwarantowany;

 4. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;

 5. przyznawanie i wypłata zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej;

 6. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego oraz wykonywanie innych zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin;

 7. przyznawanie i wypłata zasiłków celowych i specjalnych celowych;

 8. przyznawanie pomocy rzeczowej w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie się oraz przyznawanie i wypłata zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się;

 9. wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb gminy;

 10. występowanie do gminy o udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

 11. świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania;

 12. udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;

 13. udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

 14. praca socjalna;

 15. sprawianie pogrzebów.
   


Zasady udzielania pomocy społecznej.


        
Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terenie RP oraz cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terenie RP posiadającym zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.
 

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa,

 2. sieroctwa,

 3. bezdomności,

 4. potrzeby ochrony macierzyństwa,

 5. bezrobocia,

 6. niepełnosprawności,

 7. długotrwałej choroby,

 8. bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

 9. alkoholizmu lub narkomanii,

 10. trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,

 11. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
   

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie, od dnia 1 czerwca 2002 roku, nie przekracza:

 1. na osobę samotnie gospodarującą - 461,00 zł

 2. na pierwsza osobę w rodzinie - 418,00 zł

 3. na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat - 294,00 zł

 4. na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat - 210,00 zł

        Powyższe kwoty podlegają waloryzacji i ustalane są na podstawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjętego w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza wskaźniki waloryzacji oraz odpowiednie kwoty w Monitorze Polskim.

        Świadczenia pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.       

        Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń z pomocy społecznej, wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. W toku wywiadu ustala się sytuację osobista i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie świadczeń pomocy społecznej oraz powody ubiegania się o te świadczenia.

    Wywiad przeprowadza pracownik socjalny legitymujący się legitymacja pracownika socjalnego. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu.
 

        Sytuację osobistą, rodzinną , dochodową i majątkową osoby i rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów:

 1. dowód osobisty,

 2. decyzji organu rentowego przyznającego świadczenie z ubezpieczenia społecznego, orzeczenie komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia, albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,

 3. zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,

 4. zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierające informacje o potrąconych składkach zaliczkach j.w.

 5. dowodu otrzymania renty lub emerytury,

 6. zaświadczenie pracodawców o okresach zatrudnienia w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne, oraz o okresach nieskładkowych, jeżeli dotyczy to osoby ubiegającej się o opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne,

 7. zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,

 8. zaświadczenie gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej z informacją że dziecko nie otrzymuje pomocy materialnej ze szkoły,

 9. decyzja starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, o utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy,

 10. oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego z prowadzonej działalności gospodarczej,

 11. zaświadczenia KRUS potwierdzające zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników

 12. oświadczenie o stanie majątkowym wg. wzoru.

        Pracownik socjalny jest zobowiązany poinformować osobę zainteresowaną lub rodzinę ubiegającą się o świadczenia, że udzielanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub niepoinformowanie o zmianie sytuacji osobistej lub majątkowej stanowi przesłankę do dochodzenia przez ośrodek pomocy społecznej zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.


 

Komunikaty i ogłoszenia

brak

 31-03-2003

 


 
 

Zobacz:
 MOKiR .  Zespół Szkół .  Szkoła Podst. Nr 2 .  Przedszkole .  MOPS .  ŚDS .  ZGK . 

Z życia

Aktualności
Przetargi
O Mieście
Urząd Miasta
·Władze Miasta
·Schemat organizacyjny
·Stanowiska i Referaty
·Jednostki Organizacyjne
- MOKiR
- Zespół Szkół
- Szkoła Podst. Nr 2
- Przedszkole
- MOPS
- ŚDS
- ZGK
·Bilans otwarcia 2002-2006
·Metryka adresowa
·Komunikaty i ogłoszenia
Rada Miasta
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
Informator
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &