15-09-2005
 Urząd Miasta > Stanowiska i Referaty 
strona główna

Referaty oraz samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miasta Dynowa:

Schemat organizacyjny Urzędu Miasta

Referat Budżetowo-Finansowy

Skarbnik - Stanisława Łabisz

telefon 0(...)16 652 10 93 w.26

Z-ca Skarbnika - Genowefa Florkiewicz

II piętro, pokój nr 21

Inspektor ds. płac i księgowości inwestycyjnej

Grażyna Sowa

II piętro, pokój nr 22, tel. 25

Inspektorzy ds. podatków i opłat lokalnych

Lucyna Pawlus

Zofia Dżuła

II piętro, pokój nr 20, tel. 27

Inspektor - kasjer

Maria Tomońska

parter, pokój nr 1 (kasa), tel. 41

Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych i rozrachunków

Stanisława Bazanowska

parter, pokój nr 1, tel. 40

Do zadań Referatu należą w szczególności sprawy:

 • planowania i realizacji budżetu,

 • podatków i opłat lokalnych,

 • ewidencji księgowej wartości majątku Miasta,

 • prowadzenia księgowości majątkowej i finansowej Urzędu,

 • rachunkowości budżetowej,

 • egzekucji należności majątkowych Miasta,

 • obsługi kasowej budżetu miasta,

 • współpraca przy opracowywaniu aplikacji do funduszów i fundacji oferujących pomoc finansową samorządom oraz ich rozliczanie finansowe.

...wróć

Referat Rozwoju Gospodarczego

Kierownik - mgr Wojciech Barański

telefon 0(...)16 652 10 93 w.49

stanowisko ds. zamówień publicznych

parter, pokój nr 4

Stanowisko ds. ochrony przyrody, środowiska naturalnego i gospodarki wodnej

mgr Maria Wyskiel - Cedzidło

parter, pokój nr 4, tel. 48

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, miejskiej infrastruktury technicznej,

ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej

Jan Gładysz

parter, pokój nr 4, tel. 48

Stanowisko ds. promocji, aktywizacji gospodarczej miasta i współpracy

mgr Anna Baran

parter, pokój nr 3, tel. 47

 

Do zadań Referatu należą w szczególności sprawy:

 • prowadzenia bieżącej analizy stanu zaspokajania potrzeb mieszkańców w podstawowe urządzenia z zakresu infrastruktury komunalnej, dróg , przekazywanie Burmistrzowi opinii oraz wniosków w tych kwestiach,

 • sprawowania nadzoru nad wykonywaniem usług komunalnych zlecanych przez miasto,

 • związane z kształtowaniem cen i opłat za usługi komunalne,

 • utrzymania targowisk,

 • eksploatacji systemów infrastruktury technicznej : wodociągów, zaopatrzenia w wodę, kanalizacji odprowadzania ścieków,

 • utrzymania czystości na terenie miasta , utrzymania urządzeń sanitarnych i wysypiska śmieci, szaletów miejskich,

 • zieleni i zadrzewień,

 • zapewnienia utrzymania i konserwacji studni publicznych, potoków i kanalizacji deszczowej,

 • utrzymania cmentarza komunalnego tym zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa oraz opieka nad grobami wojennymi i miejscami pamięci narodowej,

 • miejskiego budownictwa mieszkaniowego,

 • nadzór nad robotami i usługami wykonywanymi na rzecz miasta przez zakłady budżetowe,

 • organizacja robót publicznych,

 • utrzymania dróg na terenie miasta.,

 • przygotowanie i prowadzenie procedury postępowań w sprawach o zamówienia publiczne,

 • z zakresu realizacji przepisów ochrony przyrody i środowiska,

 • geologii, gospodarki wodnej i nadzoru górniczego,

 • planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe,

 • utrzymania oraz rozbudowy oświetlenia dróg, placów, ulic i mostów,

 • określania potrzeb w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury miejskiej,

 • współdziałania ze społecznymi komitetami budowy infrastruktury, innymi inwestorami ,bankami, Urzędem Wojewódzkim, przyszłymi użytkownikami oraz innymi podmiotami na etapie przygotowania inwestycji miejskich,

 • wyznaczania miejsc kąpieliskowych,

 • związane z bezpieczeństwem sanitarnym,

 • organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 • promocji Miasta, w tym inicjowanie promocji gospodarczej, promocji turystyki, kultury,

 • kreowanie wizerunku miasta poprzez organizowanie imprez promocyjnych informującym o potencjale gospodarczym kulturalnym i turystycznym oraz opracowywanie i prezentacja ofert służących promocji przedsięwzięć gospodarczych i turystycznych Miasta, współpracę z mediami,

 • przygotowanie, gromadzenie, i dystrybucja materiałów reklamowo-informacyjnych promujących miejsca atrakcyjne dla inwestorów i turystów oraz dokumentowanie działań organów gminy,

 • pozyskiwanie sponsorów oraz współpraca z organizacjami, związkami i stowarzyszeniami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, w zakresie spraw gospodarczych miasta,

 • opracowywania propozycji i kierunków gospodarczego i społecznego rozwoju Miasta,

 • przygotowanie i wypełnianie aplikacji do funduszów i fundacji oferujących pomoc finansową
  samorządom i organizacjom pozarządowym,

 • Uruchamianie i prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków unijnych i innych fundacji,

 • przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie prowadzonych spraw,

 • opracowywanie danych do Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw.

...wróć

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik - Zofia Siry

telefon 0(...)16 652 11 17

II piętro, pokój nr 18

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należą w szczególności sprawy:

 • rejestracji stanu cywilnego, przyjmowanie oświadczeń ze względu na stan cywilny, prowadzenie ksiąg stanu cywilnego oraz zadania wynikające z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

 • ewidencji ludności i dokumentów tożsamości,

 • obywatelstwa polskiego,

 • zmiany imion i nazwisk,

 • nadzoru nad stowarzyszeniami,

 • związane ze zbiórkami publicznymi i zgromadzeniami oraz sprawowania nadzoru nad ich
  przebiegiem,

...wróć

 Samodzielne stanowisko ds. transportu, komunikacji, ewidencji działalności gospodarczej, obronności, spraw wojskowych, oc i kancelarii tajnej.

Inspektor - Maria Kapuścińska

telefon 0(...)16 652 10 93 w.37

II piętro, pokój nr 19

Do zadań samodzielnego stanowiska należą w szczególności sprawy:

 • rejestracji pojazdów oraz wydawanie tablic rejestracyjnych,

 • lokalnego transportu zbiorowego,

 • licencji na zarobkowy przewóz osób taksówkami i pojazdami samochodowymi nie będącymi
  taksówkami,

 • koordynacji rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi,

 • ewidencji działalności gospodarczej,

 • wojskowe,

 • obronności,

 • wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 • z zakresu obrony cywilnej,

 • prowadzenie tajnej kancelarii.

 • przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie prowadzonych spraw.

...wróć

Radca Prawny

mgr Monika Zawadzka - Chmiel

telefon 0(...)16 652 10 93

Do zadań Radcy Prawnego należą:

 • opiniowanie i udział w uzgodnieniu projektów aktów prawa lokalnego,

 • udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

 • bieżące udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania
  jednostki,

 • opiniowanie umów zawieranych przez Burmistrza,

 • występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

 • inne zadania wynikające z ustawy z dnia 06.07.1982 roku o radcach prawnych z późn. zmianami.

...wróć

Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności

Referent - Jerzy Bylicki

telefon 0(...)16 652 10 93 w.35

I piętro, pokój nr 11b

Do zadań Samodzielnego stanowiska należą w szczególności sprawy:

 • prowadzenie spraw Gminnego Zespołu Reagowania ,

 • porządku publicznego ,

 • ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej oraz sprawy zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom zdrowia ludzi i środowiska,

 • obsługi Ochotniczych Staży Pożarnych,

 • przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie prowadzonych spraw.

...wróć

Referat Inwestycji, Remontów, Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości i Rolnictwa

Kierownik - inż. Bogumiła Niemiec

telefon 0(...)16 652 10 93 w.31

II piętro, pokój nr 14

Inspektor ds. planowania przestrzennego i podziałów nieruchomości

Tadeusz Bujdasz

II piętro, pokój nr 15, tel. 32

Referent

mgr Artur Owsiany

II piętro, pokój nr 15, tel. 32

Referent

mgr inż. Irena Weselak

II piętro, pokój nr 14, tel. 31

Do zadań samodzielnego stanowiska należą w szczególności sprawy:

 • związane z realizacją inwestycji, i remontów mienia gminnego,

 • nadzoru i kontroli realizacji inwestycji, zgłaszanie Burmistrzowi zauważonych nieprawidłowości,

 • organizowanie narad roboczych, odbiorów robót i dokonywanie rozliczeń finansowych inwestycji,

 • prowadzenia remontów budowlanych realizowanych przez Urząd na etapie przygotowania, realizacji, rozliczenia,

 • związane z przyjęciem na majątek Miasta obiektów powstałych w wyniku zakończenia realizacji
  inwestycji miejskich,

 • sporządzanie kosztorysów budowlanych i rozliczeń na roboty remontowe rozliczane kosztorysami budowlanymi.

 • sporządzanie sprawozdań z zakresu inwestycji i remontów,

 • rolnictwa, lasów, łowiectwa oraz ochrony zwierząt,

 • współpraca z podmiotami obsługującymi fundusze strukturalne dla rolnictwa,

 • planowania przestrzennego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, lokalizacji
  inwestycji i studium uwarunkowań,

 • udział warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 • gospodarowanie nieruchomościami Miasta,

 • prowadzenie taksacji nieruchomości,

 • planowania prac geodezyjno-kartograficznych,

 • organizowania przetargów na zbywanie nieruchomości,

 • nazewnictwa ulic ,opracowywania operatów numeracji porządkowych ulic i oznaczenie
  nieruchomości numerami porządkowymi,

 • wydawania decyzji administracyjnych zatwierdzających projekt podziału nieruchomości,

 • wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania
  w prawo własności dla osób fizycznych,

 • tworzenia zasobu mienia gminnego,

 • komunalizacji mienia,

 • zakresu rozgraniczenia nieruchomości,

 • sprzedaży i oddawania w wieczyste użytkowanie nieruchomości Miasta,

 • ustalania opłat rocznych za zarząd, dzierżawę, użytkowanie nieruchomości oraz opłat adiacenckich,

 • aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania.,

 • zapewnienie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonego zakresu spraw.

 • przygotowywanie materiałów z zakresu prowadzonych spraw do BIP

...wróć

Samodzielnego stanowisko ds. pracowniczych, oświaty, kultury, sportu, zdrowia

i opieki społecznej

Inspektor - Barbara Telega

telefon 0(...)16 652 10 93 w.34

I piętro, pokój nr 11c

Do zadań samodzielnego stanowiska należą w szczególności sprawy:

 • dotyczące czynności związanych z zakładaniem, prowadzeniem, utrzymaniem i likwidacją szkół
  podstawowych, gimnazjów i przedszkoli,

 • koordynowanie i nadzorowanie działalności dyrektorów przedszkola szkół podstawowych i
  gimnazjum,

 • współdziałanie z wizytatorami Kuratorium Oświaty oraz z doradcami metodycznymi w sprawie
  nadzoru nad pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli,

 • prowadzenia spraw z zakresu łączenia szkół w zespoły i ich rozwiązywanie, prowadzenia spraw z zakresu ustalania wysokości subwencji dla Zespołu Szkół, Szkoły Podstawowej Nr 2, przedszkola,

 • kadrowe pracowników Urzędu, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,

 • szkolenia kadr,

 • socjalne pracowników oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • realizacji polityki kulturalnej Miasta, upowszechnianie kultury oraz koordynacji i nadzoru nad
  stowarzyszeniami i instytucjami kultury,

 • organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, wydawanie zezwoleń na
  przeprowadzenie imprez masowych oraz decyzji o zakazie przeprowadzenia takich imprez,

 • sportu, kultury fizycznej i jej upowszechniania, w tym terenów rekreacyjnych, turystycznych
  i urządzeń sportowych, wypoczynku, nadzoru nad stowarzyszeniami kultury fizycznej,

 • ochrony zdrowia,

 • wspierania osób niepełnosprawnych oraz inwalidów wojennych a także kombatantów i osób
  represjonowanych,

 • ochrony dóbr kultury,

 • honorowego obywatelstwa Miasta,

 • nadzoru w zakresie określonym przez Burmistrza w odrębnym zarządzeniu nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Kultury i Rekreacji, Miejską Biblioteką
  Publiczną,

 •  pozyskiwanie sponsorów oraz współpraca z organizacjami, związkami i stowarzyszeniami
  samorządowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, oświaty, zdrowia, sportu i opieki społecznej,

 • inicjowanie i koordynacja współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego miast partnerskich, a także kontaktów zagranicznych i krajowych,

 • przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie prowadzonych spraw.

...wróć

Informatyk - Administrator Bezpieczeństwa Inforatycznego

Referent - mgr Jan Prokop

telefon 0(...)16 652 10 93 w.34

I piętro, pokój nr 11c

Do zadań Samodzielnego stanowiska należą w szczególności sprawy:

 • organizowania nadzoru i koordynowania wdrażania technologii informacyjnych,

 • prowadzenia spraw związanych z zakupem sprzętu i oprogramowania,

 • konserwacji i utrzymania sprzętu komputerowego w stanie technicznej sprawności oraz nadzór nad jego właściwym wykorzystaniem,

 • prowadzenie szkoleń i udzielanie pomocy pracownikom Urzędu w zakresie podstawowej obsługi sprzętu informatycznego i pracy z zainstalowanymi programami,

 • opracowywanie bądź zlecanie opracowań programów komputerowych na potrzeby Urzędu,

 • prowadzenie strony internetowej Urzędu Miasta, Biuletynu Informacji Publicznej,

 • zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w systemach informatycznych,

 • ewidencja stosowanych systemów i programów,

 • wykorzystywanie multimedialnych form informacji,

 • prowadzenie banku danych o Mieście, niezbędnych do przygotowania analiz i prognoz rozwoju miasta.

...wróć

Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu Urzędu

Referent - Jolanta Potoczna

telefon 0(...)16 652 10 93

I piętro, pokój nr 10 (sekretariat)

Do zadań samodzielnego stanowiska należą w szczególności sprawy:

 • obsługi sekretarskiej Burmistrza, Z-cy Burmistrza i Sekretarza,

 • prenumeraty czasopism,

 • rejestrowanie korespondencji i przesyłek,

 • wysyłanie korespondencji i przesyłek,

 • udzielanie informacji interesantom, a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy,

 • prowadzenie rejestru kancelaryjnego,

 • prowadzenie biblioteki zakładowej,

 • obsługa pracowników Urzędu pod względem zaopatrzenia w materiały biurowe,

 • aktualizacja tablicy ogłoszeń w Urzędzie,

 • wywieszanie w Urzędzie ogłoszeń,

 • przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w przypadku niemożności ich doręczenia adresatowi w jego miejscu zamieszkania,

 • nadzór nad estetyką pomieszczeń Burmistrza, Z-cy, Sekretarza, sali narad.

...wróć

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej, samorządów mieszkańców i archiwum zakładowego

Inspektor - Eugenia Dżuła

telefon 0(...)16 652 10 93 w.41

parter, pokój nr 7

Do zadań samodzielnego stanowiska należą w szczególności sprawy:

 • obsługi kancelaryjnej i kancelaryjno-biurowej Rady, jej komisji, Przewodniczącego Rady,

 • koordynacji współpracy Rady i Burmistrza z samorządami mieszkańców ,

 • obsługa posiedzeń zarządów osiedlowych,

 • wyboru ławników sądowych,

 • zabezpieczenie organizacyjne sesji Rady i posiedzeń komisji Rady,

 • prowadzenie ewidencji uchwał Rady i komisji Rady, przekazywanie ich do jednostek organizacyjnych oraz do organów nadzoru, udostępnianie do powszechnego wglądu w siedzibie
  Urzędu oraz ogłaszanie w zbiorach przepisów,

 • przygotowywanie materiałów Rady Miasta do Biuletynu Informacji Publicznej,

 • prowadzenie archiwum zakładowego,

 • udostępnianie materiałów archiwalnych zainteresowanym z zachowaniem przepisów ustaw szczególnych i postanowień statutu miasta.

 • przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie prowadzonych spraw.

...wróć

Samodzielne stanowisko ds. organizacyjno-prawnych i informacji obywateli

Referent prawny - mgr Teresa Marszałek

telefon 0(...)16 652 10 93 w.34

I piętro, pokój nr 11c

Do zadań samodzielnego stanowiska należą w szczególności sprawy:

 • obsługi prawnej obywateli,

 • z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień, polityki pro rodzinnej,

 • koordynacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 • wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie patologiom występującym na terenie Miasta współpraca w tym zakresie ze służbą zdrowia ,Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisariatem Policji, poradniami uzależnień oraz organizacjami pozarządowymi,

 • udzielanie informacji mieszkańcom miasta o zakresie przysługujących im praw,

 • obsługa posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.,

 • pomoc prawna pracownikom Urzędu przy przygotowaniu dokumentów urzędowych (m.in. umów, porozumień...) projektów uchwał, zarządzeń, oraz ich uzgadnianie z Radcą Prawnym,

 • koordynacja współpracy Urzędu Miejskiego z Policją w zakresie ładu i porządku na terenie miasta,

 • przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w zakresie prowadzonych spraw.

 • przygotowywanie informacji z prowadzonego zakresu do BIP.

...wróć

Wieloosobowe stanowisko ds. technicznej obsługi Urzędu

telefon 0(...)16 652 10 93

Do zadań wieloosobowego stanowiska wchodzą w szczególności sprawy:

 • konserwacji sprzętu pozostającego na wyposażeniu Urzędu,

 • napraw i drobnych remontów elementów składowych budynku Urzędu,

 • obsługi gospodarczej i administracyjnej Urzędu,

 • sprzątanie pomieszczeń budynku Urzędu oraz utrzymanie ich w należytej czystości,

 • obsługa techniczna samochodu służbowego,

 • doręczanie pism wychodzących z Urzędu (decyzji i nakazów) obywatelom zamieszkałym na
  terenie miasta,

 • obsługa kotłowni gazowej,

 • zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania pomieszczeń oraz otoczenia budynku Urzędu.

...wróć

Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej

telefon 0(...)16 652 10 93

Do zadań audytora wewnętrznego należy w szczególności:

 • badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,

 • Ocena systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz ocena gospodarowania mieniem,

 • ocena efektywności i gospodarności zarządzania finansowego.
   

...wróć

 

Z życia

Aktualności
Przetargi
O Mieście
Urząd Miasta
·Władze Miasta
·Schemat organizacyjny
·Stanowiska i Referaty
·Jednostki Organizacyjne
·Bilans otwarcia 2002-2006
·Metryka adresowa
·Komunikaty i ogłoszenia
Rada Miasta
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
Informator
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &