15-09-2005
 Urząd Miasta > Bilans otwarcia 2002-2006 
strona główna
Bilans otwarcia

sporządzony przez Burmistrza Miasta Dynów na dzień 30 października 2002r.

Szanowni Państwo.

Przedstawiam Państwu bilans otwarcia kadencji samorządowej na lata 2002 – 2006. Jest to informacja bardzo ogólna, która jedynie obrazuje kondycje miasta. Nie odnoszę się do spraw na które samorząd miał i ma wpływ pomimo, że ściśle do jego zadań nie należą. Są to między innymi:
- walka z bezrobociem
- stan dróg powiatowych i wojewódzkich
- gospodarka zasobami ludzkimi
W bilansie otwarcia nie uwidocznione są zadania, które muszą być realizowane a dotychczas były traktowane marginalnie. Do nich należą :
- promocja miasta
- pomoc podmiotom gospodarczym na naszym terenie
- zdobywanie środków pozabudżetowych na inwestycje i na rozwój miasta
- budownictwo komunalne
- rozbudowa kanalizacji miejskiej i działania na rzecz uregulowania zaopatrzenia mieszkańców w wodę
- tworzenie infrastruktury turystycznej (zmiana koncepcji z krytej pływalni na halę sportową kosztowała budżet około 600 tys zł )

Bilans otwarcia jest pierwszym dokumentem, który winniście Państwo poznać.Następnie pozwolę sobie przedstawić kolejno:
- kierunki działania na całą kadencję
- plany rocznych działań oraz coroczne sprawozdanie z realizacji planów.

W ten sposób pragnę aby nie tylko radni ale i mieszkańcy mieli wpływ na decyzje Rady Miasta i wybranego Burmistrza. Dostarczając Państwu bieżącą informację oczekuję na wnioski i postulaty, które można składać w formie pisemnej i ustnej w Urzędzie Miasta.
Z poważaniem

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Dynowa

Anna KowalskaBilans otwarcia sporządzony przez Burmistrza Miasta Dynów na dzień 30 października 2002 r.

I. Stan prawno – administracyjny:

a) nieaktualny statut miasta,
b) nieaktualny regulamin organizacyjny,
c) brak instrukcji obiegu dokumentów,
d) brak instrukcji kancelaryjnej .

II. Zatrudnienie w Urzędzie oraz podległych jednostkach
1. Urząd Miasta

a) pracowników ogółem - 26, (25, 1/2 etatów) w tym:
- pracowników prowadzących sprawy księgowo - finansowe – 7 (wykształcenie wyższe - 0)
- pracowników prowadzących sprawy z zakresu kompetencji samorządu 13, w tym Burmistrz , Sekretarz + 3 pracowników prowadzących zadania zlecone - 9 (z wykształceniem wyższym – 4)
- pracowników gospodarczych - 6 (5 1/2 etatu)
2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

a) Pracowników ogółem: - 9 (etatów 9) w tym:
- pracowników administracyjno - biurowych - 2 (wykształcenie wyższe – 0)
- sprzątaczki - 2
- konserwator wod.-kan. - 2
- pracowników fizycznych - 3
3. Zakład Gospodarki Komunalnej

a) pracowników ogółem: -16 (15,75 etatów) w tym:
- pracowników adm.-biurowych (kierownik, księgowa, referent księgowy od X.01. na chorobowym) – 3(wykształcenie wyższe – 0 )
- administrator cmentarza - 1 (0,75 etatu)
- wysypiskowy (dozór składowiska) - 1
- traktorzyści, operator spycharki - 3
- ładowacze - 2
- grabarz (utrzymanie cmentarza) - 1
- mechanik - 1
- pracownik gospodarczy - 4
4. Zakład Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków

a) pracowników ogółem: -12 (11,5 etatu) w tym:
- pracowników adm. biurowych (kierownik, księgowa) ( wykształcenie wyższe – 1)

5. Zespół Szkół:

a)pracowników ogółem: -71 osób (61 % etatu) w tym:
- nauczycieli - 53 (52 etaty)
- pracowników adm.- biurowych - 6
- obsługa kuchni - 4
- obsługa techniczna (woźny, sprzątaczki, konserwator - 8 (7 1/4 etatu)
6. Szkoła Podstawowa Nr 2

a)pracowników ogółem: -15 osób (12,22 etatu) w tym:
- nauczycieli - 13 (10,72 etatu)
- obsługa – 2 (1 1/2 etatu)
7. Przedszkole

a)pracowników ogółem: - 17 osób (16,18 etatu) w tym:
- nauczycieli - 10 (9,18 etatu)
- obsługa kuchni - 3
- woźne oddziałowe - 2
- konserwator - 1
- pomoc nauczyciela - 1
8. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Finansowany w 3/4 przez Miasto, ¼ środki Wojewody
Ogółem - 8 osób (8 etatów) w tym:
a) pracownicy admin. – socjalni - 5 osób
- kierownik - 1
- pracownik socjalny - 2
- obsługa finansowa - 1
- pracownik interwencyjny - 1
b)opiekunki - 3 osoby
9. Środowiskowy Dom Samopomocy

Finansowany ze środków Wojewody Ogółem - 8 osób (7 etatów) w tym:
- kierownik - 1
- instruktorzy terapii zajęciowej - 4 (3,5 etatów)
- pracownik adm.- biurowy - (0,5 etatu)
- pielęgniarka - 1
- robotnik gospodarczy - 1 (0,5 etatu)
- konserwator (sezonowo) - 1 (0,5 etatu)
10. Miejski Ośrodek Kultury i Rekreacji

Ogółem osób - 6 (4 1/4 etatu) w tym:
- biblioteka - 3 (2 etaty)
- ośrodek kultury - 3 (2 1/2 etatu).

Kondycja finansowa miasta


I. Budżet 2002 r.

l. Dochody - 6 707 901,00 zł
2. Wydatki - 6 371 676,00 zł
3. Zadłużenie ogółem - l 605 851,00 zł
w tym:
- kredyty krótkoterminowe - 359 860,00 zł
- kredyty długoterminowe - 1 245 991,00 zł

4. Zobowiązania do spłaty ogółem - 345 615,00 zł
w roku bieżącym - 124 991,00 zł
w tym za:
- remont drogi przy ulicy Bartkówka
- /partycypacja w kosztach/ - 40 000,00 zł
- remont Domu Strażaka-Dynów Miasto - 38 179,00 zł
- dotacja na remont kościoła - 30 000,00 zł
- modernizację Szkoły Podstawowej
przy ul,Bartkówka - 16 812,00 zł
w 2003 roku - 220 624,00 zł
w tym za:
- zmianę centralnego ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Urzędu Miasta
oraz w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy Bartkówka - 38 297,00 zł
- roboty dodatkowe dotyczące kompleksu sportowo-szkolnego - 138 297,00 zł
- dodatki mieszkaniowe - 40 000,00 zł

II. Inwestycje - stan na 31.10.2002 r.

l . Budowa kompleksu sportowo-szkolnego przy ZS w Dynowie.
Wartość kosztorysowa - 6 350 143,00 zł
Stan zawansowania:
- rzeczowy: wykonano stan surowy otwarty hali sportowej, fundamenty i częściowe podpiwniczenie budynku dydaktycznego.
- finansowy: koszt wykonanych robót w latach 2001-2002 - 1 198 388,32 zł

Trwa budowa kompleksu sportowo - szkolnego. Inwestycja podzielona została na dwa etapy.
Pierwszy etap obejmuje budowę hali sportowej, wartość kosztorysowa 2.675.620,00 zł
Zakończenie budowy i oddanie obiektu do użytku zaplanowano na 31.12.2003 roku /umowa z UKFiS
Oddanie hali sportowej do użytku w planowanym terminie uzależnione jest od wykonania stanu wykończeniowego obiektu, wykonania stanu surowego zamkniętego budynku dydaktycznego /w jego części zaprojektowano zaplecze hali/ wykonanie przyłączy wody, energetycznego i ciepłociągu wspólnych dla hali i budynku dydaktycznego.
Drugi etap obejmujący budowę budynku dydaktycznego przewidziany jest do realizacji w latach kolejnych.

2. Stan zaawansowania inwestycji.
Wybudowano halę sportową w stanie surowym otwartym wraz z fundamentami pod budynek dydaktyczny oraz część podpiwniczenia budynku dydaktycznego /zabezpieczenie niestabilnej skarpy od strony budynku istniejącej szkoły/.

3. Roboty w trakcie wykonania.

1. Podpisano umowę na montaż stolarki drzwiowej i okiennej w hali sportowej. Przekazano plac budowy. Termin wykonania 30.11.2002 r.

2. Trwa zabezpieczenie budowy przed zimą:
- zabezpieczono strop podpiwniczenia części dydaktycznej
- zabezpieczono fundamenty budynku dydaktycznego przez obsypanie pospółką
3. Zlecono ZGK w Dynowie wykonanie ogrodzenia placu budowy.
Środki finansowe na ten rok - 90.000 zł /UKFiS/
Koszt stolarki /przewidywany/ - 62.000 zł. ;29.11.2002 r.

4. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Plebańskiej w Dynowie.
Wartość kosztorysowa - 63 000,00 zł
Stan zaawansowania:
- rzeczowy: wykonano roboty przygotowawcze, zgłoszono rozpoczęcie budowy,
- finansowy - 17 000,00 zł/darowizna w postaci rur/

5. Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Karolówka w Dynowie.
Stan zaawansowania:
- w trakcie realizacji
- Wartość robót wg umowy - 18 180,00 zł

6. Budowa budynku OSP Dynów-Bartkówka
Stan zaawansowania: stan surowy zamknięty, stan wykończeniowy
/bez instalacji wod.-kan. i gazowej/,do wykonania przyłącz kanalizacji sanitarnej, przyłącz gazowy oraz roboty drogowe i ogrodzenie.
Wartość robót do wykonania - 82 630,00 zł

III. Remonty.


Rozbudowa i przebudowa budynku OSP Dynów Przedmieście
Stan zaawansowania robót: wykonano fundamenty pod garaże,
w istniejącym budynku zamontowano nagrzewnicę gazowo-powietrzną.

IV. Posiadane projekty budowlane wraz z prawomocnymi pozwoleniami na budowę.


1. Oświetlenie ulicy Łaziennej w Dynowie
Zakres rzeczowy - oświetlenie długości 450 mb.
Wartość kosztorysowa inwestycji - 59 333,36 zł
2. Ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania wody przy ulicy Szkolnej w Dynowie.
Wartość kosztorysowa inwestycji - 221 205,38 zł
3. Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miasta w Dynowie.
Wartość kosztorysowa - 80 000,00 zł.

V. Złożone wnioski o dofinansowanie w trakcie rozpatrywania.


l. Wykonanie dachu na budynku szatni przy ZS w Dynowie./wniosek złożony w MENiS
Wartość kosztorysowa zadania - 53 000,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania - 25 000,00 zł

2.Budowa oświetlenia ulicznego /wniosek złożony w Urzędzie Wojewódzkim/
Wnioskowana kwota dotacji - 86 000,00 zł

3. Budowa ujęcia wody wraz stacją uzdatniania wody przy ulicy Szkolnej w Dynowie./wniosek złożony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie/
Wartość kosztorysowa zadania - 221 205,38 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania - 143 430,42 zł

4. Budowa kompleksu sportowo-szkolnego
a) dofinansowanie ze środków budżetu państwa /umowa z Kuratorium Oświaty/
- przyznana dotacja na 2003 r. - 100 000,00 zł
b) umowa z MENiS - dofinansowanie hali sportowej
- przyznane dofinansowanie w 2002 r. - 90 000,00 zł
w 2003 r. - 335 000,00 zł

VII. PODATKI-zobowiązania nieściągnięte.


Podatek od osób prawnych ogółem - 1 338 367,00 zł
w tym:
- podatek od nieruchomości - 874 045,00 zł
- podatek od środków transportowych - 3 557,00 zł
- zaległości nieściągalne dot.Fermstal
- odsetki od zaległości podatkowych - 460 765,00 zł

Podatek od osób fizycznych ogółem - 293 846,00 zł
w tym:
- podatek od nieruchomości - 205 096,00 zł
- podatek rolny - 27 667,00 zł
- podatek od środków transportowych - 9 181,00 zł
- podatek leśny - 1 024,00 zł
- odsetki od zaległości - 50 878,00 zł

Zakłady i jednostki budżetowe podległe Radzie Miasta w Dynowie


Na terenie miasta Dynowa działają trzy zakłady budżetowe, dwie jednostki budżetowe oraz jednostka kultury.
Są to: Zakład Gospodarki Komunalnej, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Zakład Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków, Zespół Szkół, Szkoła Podstawowe nr 2 w Dynowie-Bartkówce, Miejskie Przedszkole oraz Miejski Ośrodek Kultury i Rekreacji - jednostka kultury posiadająca osobowość prawną.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej prowadzi działalność w zakresie :
- gospodarki mieszkaniowej
- gospodarki cieplnej
- zaopatrzenia miasta w wodę

Plan dochodów Zakładu na rok 2002 wynosi - 716 316,00 zł.
Wykonanie planu za 10 miesięcy wyniosło - 596 557,75 zł.
Zakład prowadzi swoją działalność w oparciu o własne dochody pochodzące z wpływów za czynsze za lokale użytkowe, mieszkalne, ze sprzedaży energii cieplnej i zimnej wody,
W administracji Zakładu w chwili obecnej znajdują się 218 lokali mieszkalnych, 34 lokale użytkowe, 2 kotłownie lokalne, 2 stacje uzdatniania wody.
W ramach gospodarki mieszkaniowej Zakład prowadził w bieżącym roku remonty budynków kapitalne i bieżące.
Wartość remontów wyniosła - 51 000,00 zł
W ramach prowadzonego zaopatrzenia ludności w wodę Zakład wyremontował stację uzdatniania wody w rynku.
Wartość remontu wyniosła - 140 000,00 zł i została sfinansowana w wysokości 110 000,00 zł
z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie a w wysokości
30 000,00 zł środkami własnymi.
W roku przyszłym planowana jest modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Szkolnej. Kosztorysowa wartość remontu wynosi - 220 000,00 zł.
Dużym problem jest w chwili obecnej dostawa wody do mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Grunwaldzkiej i l-go Maja .
Z uwagi na fakt, że Zakład jedynie zarządza siecią wodociągów i jest pośrednikiem pomiędzy sprzedawcą wody, a Spółdzielnią Mieszkaniową nie ma wpływu na jakość wody oraz jej cenę, która jest wyższa od ceny wody uzdatnianej przez Zakład .
Cena wody na osiedlu wynosi 2,80 zł brutto za l m sześć., cena wody produkowanej przez Zakład wynosi 2,60 zł brutto.

Zakład Gospodarki Komunalnej prowadzi działalność w zakresie:
- wywozu i utylizacji odpadów komunalnych
- wywozu szamb
- oczyszczania placów i ulic miejskich zimowego utrzymania dróg i placów
- administrowania placem targowym
- usług pogrzebowych
- usług różnych ( są to: dzierżawy, usługi ciągnikiem, usługi koparką, usługi remontowe na rzecz Urzędu Miasta)

Planowane dochody zakładu w 2002 r. wyniosą -604 000,00 zł
Za okres od 01.01. do 31 10. 2002 r. wpływy wyniosły -518 979,43 zł

W poszczególnych działach działalności wykonanie dochodów kształtowało się następująco:
- wywóz i utylizacja odpadów komunalnych - 337 882,54 zł
- wywozu szamb - 16444,01 zł
- oczyszczania placów i ulic miejskich - 24 094,40 zł
- zimowego utrzymania dróg i placów - 18 956,90 zł
- administrowania placem targowym - 133 533,00 zł
- usług pogrzebowych - 45 172,30 zł
- usług różnych - 47 926,46 zł

Przychody pozostałe takie jak: odsetki, przychody operacyjne wynoszą: - 7 584,82 zł

Planowane na rok 2002 wydatki wynoszą - 603 545,00 zł.
Wydatki wykonane w okresie od 1.01. do 31.10 2002 r. wynoszą - 450 730,06 zł.

W poszczególnych pozycjach wydatki przedstawiają się następująco:
- wynagrodzenie pracowników - 257 668,95 zł
- ekwiwalenty - wydatki bhp - 9 020,42 zł
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem zakładu - 170 940,69 zł
- ( są to zakup energii i wody, podróże służbowe, zakup usług : podatek VAT, podatek od nieruchomości odsetki, zakup materiałówi wyposażenia itp.)
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 13 100,00 zł

Zakład posiada należności z tytułu wykonanych,a nie zapłaconych usług na kwotę
- 48 041,12 zł
są to: wywóz i utylizacja nieczystości stałych oraz wywóz nieczystości płynnych oraz usługi pogrzebowe

Zobowiązania ogółem wynoszą: - 94 651,49 zł :
W tym,
1) zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 40 027,05 zł
2) zobowiązania wobec budżetu państwa - 4 736,26 zł
3) zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych - 18 788,69 zł
4) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 19 025,94 zł
5) pozostałe zobowiązania (PZU ZFŚS, kaucja mieszkaniowa) - 12 073,55 zł

Stan środków finansowych wynosi aktualnie - 28 134,82 zł
Zaległości w podatku od nieruchomości - 1 655,80 zł

Zakład Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków

Zakład prowadzi działalność w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków komunalnych.
Planowane dochody w 2002 wyniosą - 326 100,00 zł w tym dotacja z budżetu miasta 30 000,00 zł
Na dzień 31.10. 2002 wykonanie dochodów wynosi - 274 577,15 zł

Planowane wydatki w roku 2002 r. wyniosą - 326 100,00 zł.
Wykonanie na dzień 31.10.2002 r. wynosi - 269 399,46 zł
Zobowiązania wobec Urzędu Miejskiego w Dynowie wynikające z obsługi księgowo-finansowej Zakładu wynoszą - 14 823,00 zł
Należności z tytułu odbioru ścieków wynoszą - 12 285,00 zł
Podatek niezapłacony od nieruchomości - 24.936.848,00 zł

Zespół Szkół

Planowany budżet na rok 2002 wynosi 2 280 679,00 zł jest to dotacja przekazana z budżetu miasta.
Z informacji Dyrektora Zespołu Szkół wynika, że budżet w całości zostanie zrealizowany zgodnie z tegorocznym planem finansowym i nie wystąpią zobowiązania w roku przyszłym.

Szkoła Podstawowa nr 2

Planowany budżet na rok 2002 r. wynosi 362 580 zł i jest to dotacja z budżetu miasta. Wg. informacji Dyrektora zostanie w całości wykonany i nie wystąpią zobowiązania w przyszłym roku.

Miejski Ośrodek Kultury i Rekreacji

Prowadzi działalność w zakresie animacji życia kulturalnego na terenie miasta
Planowy budżet na rok 2002 wynosi 251 750,00 zł z tego dotacja z budżetu miasta 180 500,00 zł.
Planowane wydatki na rok 2002 zamkną się kwotą -251 750,00 zł.
Na planowane wydatki składają się następujące pozycje:
1) wynagrodzenie - 116 212,00 zł
2) wydatki bieżące związane z utrzymaniem MOKiR ( opłata za prąd, gaz, wodę ścieki, materiały biurowe usługi, telefony, środki socjalne, delegacje, fundusz socjalny itp.) - 77 958,00 zł
3) wydatki związane z organizowaniem imprez kulturalnych - 10 620,00 zł
4) wydatki związane zakupem stroi dla Kapeli Dynowianie - 40 000,00 zł
5) wydatki związane z zakupem książek - 5 500,00 zł
6) wydatki związane z zakupem czasopism - l 460,00 zł
7) wydatki na remont biblioteki - 28 480,00 zł

Zobowiązania za rok 2002 przewidziane do zapłaty w 2003 r. wynoszą ogółem 8 578,00 zł.
Wynikają one z niezapłaconych rachunków za telefony, energię elektryczną, badania pracowników, szkolenia , rachunków za gaz itp.
 


Z życia

Aktualności
Przetargi
O Mieście
Urząd Miasta
·Władze Miasta
·Schemat organizacyjny
·Stanowiska i Referaty
·Jednostki Organizacyjne
·Bilans otwarcia 2002-2006
·Metryka adresowa
·Komunikaty i ogłoszenia
Rada Miasta
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
Informator
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &