15-09-2005
 Dla interesanta > Podatki i opłaty lokalne 
strona główna

PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Podatek od nieruchomości

Zgodnie z art. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, osobach prawych oraz jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które są:
 1. Właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem.

 2. Są użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub ich części.

 3. Są posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych nie złączonych trwale z gruntem stanowiącym własność Skarbu Państwa lub gminy jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem lub innego tytułu prawnego, a także umowy zawartej z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa albo ustanowionego zarządu.

 4. Posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości lub ich części albo obiekty budowlane nie złączone trwale z gruntem stanowiące własność Skarbu Państwa lub gminy z wyjątkiem nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych.

Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność małżonków lub odrębną własność każdego z nich obowiązek podatkowy ciąży łącznie na obojgu małżonkach.

Jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność lub współposiadanie z zastrzeżeniem pkt.2 innych osób niż małżonkowie obowiązek podatkowy od tej nieruchomości ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Jeżeli w nieruchomości jest ustanowiona odrębna własność lokali, obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku.

Jeżeli nieruchomość jest współwłasnością albo jest we współposiadaniu dwóch lub więcej osób prawnych albo osób fizycznych z wyjątkiem nieruchomości opisanych w punkcie 1 i 3, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania.

Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
 1. Budynki lub ich części.

 2. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza lub leśna.

 3. Grunty nie objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym.

 4. Grunty objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym związane z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż działalność rolna lub leśna oraz nie sklasyfikowane grunty jako użytki rolne położone na terenie miast, a także grunty wyłączone ostatecznymi decyzjami administracyjnymi na cele inne niż rolnicze lub leśne z wyjątkiem gruntów, na których przez okres do 2 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji administracyjnej wyłączającej te grunty na cele nierolnicze prowadzona jest działalność rolnicza.

 5. Grunty pod jeziorami, grunty zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.

Definicję budynku zawiera ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w art. 3 ust. 4. Za budynek w rozumieniu ustawy uważa się obiekt budowlany umocowany w ziemi lub na ziemi, posiadający ściany lub słupy albo filary oraz pokrycie dachowe.

Natomiast ustawa nie zawiera definicji budowli i dlatego posiłkowo korzystamy z definicji zawartej w ustawie z dnia 7.07.1994 r. prawo budowlane /j.t. Dz. U. nr 106 z 2000r.poz.1126/

Zgodnie z art. 3 wymienionej ustawy przez obiekty budowlane rozumie się każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury jak np. lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe cmentarze, pomniki, fundamenty pod maszyny.


Podstawa opodatkowania.
 1. Dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa.

 2. Dla budowli 2% - ich wartości ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiącej podstawę obliczania amortyzacji, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych ich wartości z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

 3. Dla gruntów - powierzchnia tych gruntów
  - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkiem mieszkalnym,
  - pozostałych.
Za powierzchnię użytkową budynku uważa się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach za wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigów.

Powstanie obowiązku podatkowego, zobowiązania podatkowego

1. Powstanie obowiązku podatkowego

Zasady powstawania obowiązku podatkowego określa art. 6 ust. 1 ustawy. W myśl cyt. przepisów obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego 1 obowiązku.

- Osoby fizyczne obowiązane są złożyć właściwemu organowi gminy wykaz nieruchomości /wg ustalonego wzoru/ w terminie 14 dni od dania wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku oraz informować ten organ o zaistnieniu zmian w ciągu 14 dni od ich powstania. Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych ustala prezydent w drodze decyzji.
- Natomiast osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa składają deklaracje do 15.01 na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2002

Informacja w sprawie przysługujących zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2002

- Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy jest istnienie budowli albo budynku, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa zostanie zakończona albo,w którym rozpoczęto użytkowanie budynku.

- Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności
uzasadniające ten obowiązek.


2. Powstanie zobowiązania podatkowego
- dla osób fizycznych z dniem doręczenia decyzji ustalającej wysokość tego zobowiązania,
- dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - z dniem zaistnienia zdarzenia z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania.

Terminy płatności podatku
 1. Osoby fizyczne: płatność w 4 ratach
  - do 15 marca,
  - do 15 maja,
  - do 15 września
  - do 15 listopada

 2. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych
  - do 15-go każdego miesiąca.
B>Zwolnienie od podatku

Wyróżniamy zwolnienia ustawowe

Zwolnienia ustawowe art.7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - przykłady:

- nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów i administracji samorządu terytorialnego,
- budynki i grunty wpisane do rejestru zabytków,
- nieruchomości zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu,
- budowle dróg publicznych oraz grunty zajęte pod te drogi wraz z pasami drogowymi,
- grunty pod wodami płynącymi i kanałami żeglownymi, z wyjątkiem jezior oraz gruntów zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych,
- budowle wykorzystane wyłącznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego i zajęte pod nie grunty.
- budynki i grunty we władaniu muzeów rejestrowych.

Podatek od środków transportowych

Podmioty zobowiązane do uiszczania podatku od środków transportowych:
Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na:
 1. Osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.

 2. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych:
 1. Samochody ciężarowe o ładowności od 2 ton do 12 ton.

 2. Samochody ciężarowe o ładowności powyżej 12 ton.

 3. Ciągniki siodłowe i balastowe.

 4. Przyczepy i naczepy o ładowności powyżej 5 ton, z wyjątkiem wykorzystywanych na cele rolnicze przez podatnika podatku rolnego.

 5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolnicza prowadzoną przez podatnika podatki rolnego

 6. Autobusy.

Terminy płatności podatku:

Podatek płatny jest w dwóch ratach:
- do 15 lutego
- do 15 września

Wyłączenie z podatku:
Od 1 stycznia 1998 r. zniesiono opodatkowanie podatkiem od środków transportowych między innymi:
 1. Samochodów osobowych.

 2. Samochodów ciężarowych do 2 ton, ciągników rolniczych.

 3. Motocykli.
 4. Motorowerów.

 5. Wyposażonych w silniki jachtów, promów i łodzi.

 

Z życia

Aktualności
Przetargi
O Mieście
Urząd Miasta
Rada Miasta
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
·Moje prawa w urzędzie
·Podatki i opłaty lokalne
·Sprawy tematycznie
Informator
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &