6-7 marzec 2004

I Konferencja naukowo-techniczna pt. "Błękitny San"

W dniach 6-7 marca 2004 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie odbyła się I Konferencja naukowo-techniczna pt. "Błękitny San" - ochrona zlewni wód Sanu. W konferencji wzięło udział 83 uczestników: przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, pięciu uczelni wyższych, Polskiej Akademii Nauk, organizacji i związków zajmujących się ochroną środowiska oraz jedenastu samorządów biorących udział w programie „Błękitny San”.

Wypracowano wnioski końcowe z konferencji w następującym brzmieniu:

 1. Uwzględniając szczególne walory przyrodnicze rzeki San należy podejmować systematyczne działania polegające na zachowaniu unikatowego na skalę ogólnokrajową (a może nawet na skalę środkowo europejską) środowiska przyrodniczego rzeki San na Pogórzu Dynowskim,

 2. Podejmowane działania przez Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, przy ścisłej współpracy z pracownikami naukowymi uczelni i przy współudziale administracji państwowej i samorządowej województwa podkarpackiego winny obejmować starania o pozyskanie środków finansowych na realizację programów związanych z ochroną środowiska, a w szczególności zaś:
  - rozbudowy systemów wodociągowych,
  - budowy systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków,
  - zagospodarowania odpadów komunalnych,
  - doskonalenia metod i sposobów eksploatacji systemów ochrony środowiska.

 3. Uczestnicy Konferencji wyrażają stanowisko potwierdzające duże znaczenie zorganizowanej Konferencji „Błękitny San” dla wypracowania ogólnych podstaw do programowania i podejmowania działań chroniących środowisko Pogórza Dynowskiego. Duże znaczenie w organizacji Konferencji należy upatrywać także dla promocji tego regionu Polski.

 4. Organizatorzy Konferencji i jej uczestnicy widzą potrzebę organizowania kolejnych konferencji, tak aby obecna zapoczątkowała cykl konferencji „Błękitny San” organizowanych w przedziale czasowym 1 – 2 lat.

 5. Uczestnicy apelują do samorządów gmin położonych wzdłuż rzeki San o włączenie się do akcji ekologicznej prowadzonej przez Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego i Fundację „Szansa” propagującej ideę programu „Błękitny San”. Akcja winna być prowadzona cały rok wśród młodzieży i społeczeństwa, a finał należy ustalić na dzień wejścia Polski do UE.
  1.05.2004 roku po raz pierwszy nad brzegami Sanu winny zabłysnąć ognie, pochodnie symbolizujące wysoki stopień czystości wód Sanu. Także tym dniu o jednej godzinie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pobierze wodę do badań fizyko-chemicznych. Akcja będzie powtarzana cyklicznie, każdego roku.


Uczestnicy Konferencji „Błękitny San”

zorganizowanej przez Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego


 


 

Struktura organizacyjna konferencji naukowej dotyczącej programu „Błękitny San”


1. Patronat honorowy.
Jan Kurp – Wojewoda Podkarpacki,
Leszek Deptuła – Marszałek Województwa Podkarpackiego,
Krzysztof Łopaciński – Dyrektor Instytutu Turystyki w Warszawie.

2. Patronat naukowy.
Politechnika Rzeszowska – Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków.

3. Komitet naukowy.
dr hab. inż. Janusz Rak Profesor Nadzwyczajny P. Rz. – Politechnika Rzeszowska – Przewodniczący,
dr Bogumił Kucharski – Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie,
prof. dr hab. Kazimierz Banasik – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
prof. dr. hab. inż. Jan Pawełek –Akademia Rolnicza w Krakowie,
dr Krzysztof Kukuła – Uniwersytet Rzeszowski,
dr Małgorzata Kłonowska – Olejnik – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

4. Komitet organizacyjny.
Anna Kowalska – Prezes ZGTPD – Przewodnicząca Komitetu,
Kazimierz Nycz – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie,
Andrzej Maria Kostecki - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie,
Marian Duda – Dyrektor Departamentu Edukacji i Kultury w Rzeszowie,
Zbigniew Blecharczyk – Wójt Gminy Dubiecko,
Antoni Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec,
Adam Chrobak – Wójt Gminy Dynów.

5. Sekretarz Konferencji.
Jerzy Bylicki – ZGTPD – Koordynator programu.

6. Miejsce Konferencji.
Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie – ul. Polna 3.
Data Konferencji: 06-07 marzec 2004 r. (sobota, niedziela)


 

 

Stanisław Długosz – W-ce Wojewoda Podkarpacki

Jerzy Bylicki – Koordynator programu „Błękitny San”.

Stanisław Ożóg – Starosta Rzeszowski

mgr Stanisław Tymowicz – dyr. ZSzZ w Dynowie

Budynek ZSZ w Dynowie – miejsce konferencji naukowo-technicznej „Błękitny San”.

mgr Halina Cygan – z-ca dyr ZSzZ w Dynowie

Pełnili rolę gospodarzy konferencji „Błękitny San”

mgr inż. Anna Czyżewska- NFOŚiGW

Ekspert Ochrony Wód i Gospodarki Wodnej

Od lewej: Zbigniew Blecharczyk -Przewodniczący Zgromadzenia ZGTPD który otworzył Konferencję techniczno-naukową „Błękitny San”,  Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr hab. inż. Janusz Rak prof. nadzwyczajny PRz oraz Adam Erechemla – Doradca Ministra Środowiska

Janusz Kurnik – Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa

dr Krzysztof Łopaciński – dyr. Instytutu Turystyki w Warszawie

Wystąpienia:

Jan Długosz – W-ce Wojewoda Podkarpacki – Omówił strategię ochrony środowiska dla Województwa Podkarpackiego
mgr inż. Anna Czyżewska – Możliwości finansowania projektów strukturalnych przez NFOŚiGW
Janusz Kurnik – Poparł program „Błękitny San” i omówił w całości możliwości pomocy ze strony PUW
Stanisław Ożóg – Starosta Rzeszowski – Poparł Program „Błękitny San” oraz przedstawił główne założenia dotyczące ochrony środowiska dla powiatu rzeszowskiego
Adam Erechemla – Doradca Ministra Środowiska – Przedstawił kierunki działań Ministerstwa Środowiska oraz możliwości finansowania programów ekologicznych.
dr Krzysztof Łopaciński – Omówił rozwój turystyki w Polsce i na Podkarpaciu.
 

mgr Maria Suchy – Dyrektor WIOŚ w Rzeszowie

Referaty:

Omówienie programu „Błękitny San” – Jerzy Bylicki - ZGTPD
„Ocena jakości wód zlewni Sanu” – mgr Maria Suchy -  Dyrektor WIOŚ w Rzeszowie
 

prof. dr hab. Jerzy Pawłowski – PAN Kraków

dr Krzysztof Kukuła – Uniwersytet Rzeszowski

 

dr Małgorzata Kłonowska – Olejnik – UJ w Krakowie

Referaty:

„Chrząszcze (Caleoptera) żwirowiskowe i przybrzeżne jako wskaźniki
jakości cieków zlewni Sanu”

– prof. dr hab. Jerzy Pawłowski - PAN
„Makrofauna bezkręgowa wód Sanu i jego dopływów ze szczególnym
uwzględnieniem jętek - Ephemeroptera”

– dr Małgorzata Kłonowska – Olejnik - UJ Kraków
„Zabudowa hydrotechniczna dorzecza Sanu i jej skutki ekologiczne”
-
dr Krzysztof Kukuła – URz

mgr inż. Stanisława Bańcarz - Dyr. Zarządu Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

mgr Wojciech Blecharczyk – W-ce Prezes ZG LOP, Burmistrz Miasta Sanoka

Referaty:

„San jako miejsce niezbędnego zrównoważenia ochrony przyrody z rozwojem gospodarczym”.

- mgr Wojciech Blecharczyk
„Walory przyrodnicze doliny Sanu”

- mgr inż. Stanisława Bańcarz

prof. dr hab. inż. Jan Pawełek – AR Kraków. Był jednym z prowadzcych konferencję
w pierwszym dniu obrad

Od lewej: mgr Anna Kowalska –Burmistrz Miasta Dynów, Prezes ZGTPD, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji oraz

prof. dr hab. inż. Marian Granops – SGGW Warszawa – który przewodniczył konferencji w drugim dniu obrad.

mgr inż. Tomasz Bergel

– AR Kraków

dr inż. Marek Kalenik – SGGW Warszawa

Referaty:

„ Nowoczesne technologie ochrony środowiska”

– dr hab. inż. Janusz Rak, prof. Politechniki Rzeszowskiej.
„Wyznaczanie hydrogramów i sedymentogramów powodziowych w
małych zlewniach górskich”

- prof. dr hab. Kazimierz Banasik, dr Mariusz Barszcz - SGGW Warszawa
„Możliwość zastosowania kanalizacji podciśnieniowej w zlewni rzeki
San”

– dr Marek Kalenik – SGGW
„Strategia rozwoju systemów zaopatrzenia w wodę i unieszkodliwiania
ścieków dla wybranego obszaru zlewni rzeki San”

– prof. dr hab. inż. Marian Granops, - SGGW
„Wybrane zagadnienia zaopatrzenia w wodę wodociągową terenów
wiejskich”

– prof. dr hab. inż. Jan Pawełek AR Kraków
„Uwarunkowania wyboru systemu usuwania ścieków bytowych na
terenach wiejskich”

– prof. dr hab. inż. Jan Pawełek, dr inż. Marian Długosz, mgr inż. Tomasz Bergel – AR Kraków

dr inż. Mariusz Barszcz – SGGW Warszawa

dr Stanisław Lazarek – Environmental Technology Traiding EF Szwecja

dr Włodzimierz Ławacz – EKO PAN Warszawa- Łomianki

 

mgr inż. Włodzisław Ćwiąkalski – Prezes EmiPro Kraków

Referaty:

„Naturalne systemy oczyszczania ścieków i gospodarka zasobami wody – transfer technologii i innowacyjnych rozwiązań z USA i Szwecji”

- dr Stanisław Lazarek - Environmental Technology Trading EF Szwecja
„Gospodarka ściekowa na terenach o budownictwie rozproszonym”

– dr Włodzimierz Ławacz - EKO – PAN Warszawa
“Możliwości finansowania inwestycji ekologicznych a szansa wdrożenia programu “Błękitny San”

– mgr inż. Włodzisław Ćwiąkalski EmiPro Kraków

Od lewej: Janusz Kurnik - Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa, Tadeusz Błaszczyszyn –Z-ca Prezesa WFOŚiGW w Rzeszowie,
Zofia Lekka – Wójt Gminy Krzywcza

Burmistrz Miasta Dynowa, Prezes ZGTPD, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji - mgr. Anna Kowalska

Zwiedzanie wystaw – rzeźby Bogusława Kędzierskiego i fotografii Piotra Pyrcza, Daniela Gąseckiego, Małgorzaty i Marty Bylicki.

Miłe Panie z recepcji

Kapela “Dynowianie” która uprzyjemniała uczestnikom przerwy w obradach.

Recepcja - przyjmowanie  gości


 

Obszerny Fotoreportaż

z I Konferencji naukowo - technicznej

pt. "Błękitny San"

 

- Uczestnicy konferencji -

 

fot. Piotr Pyrcz

 


 

 

Makrofauna bezkręgowa wód Sanu i jego dopływów (ze szczególnym uwzględnieniem jętek-Ephemeroptera); stan obecny i perspektywy


      Makrofauna bezkręgowa (makrobezkręgowce denne, bentos) to zgrupowanie zwierząt bezkręgowych zasiedlające powierzchnię dna oraz osadów dennych, między innymi w wodach płynących. Do makrofauny należy szereg grup systematycznych, najwięcej jednak spotykamy tu przedstawicieli różnych rzędów owadów (Insecta). Jako zespół organizmów, makrofauna ma bardzo duże znaczenie w bioindykacji, czyli ocenie jakości środowiska wodnego przy użyciu metod biologicznych. Biologiczne metody oceny jakości wód są powszechnie stosowane w wielu krajach do badania wód płynących jako źródła wody pitnej, a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wymaga dostosowania obowiązujących u nas norm do europejskich standardów. Grupami najbardziej wrażliwymi na wszelkie niekorzystne zmiany w ekosystemie wodnym są następujące rzędy owadów: jętki (Ephemeroptera), widelnice (Plecoptera) i w następnej kolejności chruściki (Trichoptera). Duża różnorodność (szczególnie jętek i widelnic) w zgrupowaniu zawsze świadczy o dobrej kondycji cieku.
      Stan poznania wymienionych wyżej grup zasiedlających rzekę San nie jest dobry. Stosunkowo najlepiej opisane są zgrupowania jętek, jednak wiele danych ma już charakter historyczny. Istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia badań mających na celu chociażby tylko waloryzację jętek środkowego, unikatowego w skali Polski i Europy odcinka Sanu, zamieszkiwanego przez specyficzne dla średnich i dużych rzek pogórzy zgrupowanie makrofauny wodnej. Obserwowane w zlewni Sanu niekorzystne działania człowieka stanowią poważne zagrożenie dla żyjących w rzece bezkręgowców. Do najpoważniejszych należą: wprowadzanie nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, rolnictwo, nieprawidłowa gospodarka leśna, regulacje i zabudowa hydrotechniczna cieków, zbiorniki zaporowe, eksploatacja rumoszu z koryt rzecznych.
     Jeśli San ma być błękitny, to musi być rzeką czystą i jak najmniej zmienioną. Duża różnorodność makrofauny, szczególnie jętek i widelnic, będzie tego najlepszym dowodem.
 

dr Małgorzata Kłonowska – Olejnik – Uniwersytet Jagielloński
 


 

Woda jest bezkształtna, nie posiada formy,

ale jest formą dla życia,

jest bezbarwna, ale pozwala zobaczyć

kolory tęczy...
 

6.03.2004r.

Janusz Rak

 

<--Wstecz

Strona aktualizowana przez Urząd Miasta Dynowa