15-09-2005
 Rada Miasta > Uchwały Rady Miasta > Uchwały Rady 2003 
strona główna

Uchwały Rady 2003
Sesja IV
 
 Uchwała Nr IV/29/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr III/16/02 RM Dynowa z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie powołania stałych komisji RM Dynowa oraz ustalenia ich przedmiotu działania i składu osobowego
 
 
 Uchwała Nr IV/30/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 roku
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynowa na rok 2003
 
 
 Załącznik Nr 1 do uchwały IV/30/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 roku.
 
 
 Uchwała Nr IV/31/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 roku
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynowa na rok 2003
 
 
 Załącznik Nr 1 do uchwały IV/31/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 roku
 
 
 Uchwała Nr IV/32/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 roku
w sprawie ustalenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynowa na rok 2003
 
 
 Załącznik Nr 1 do uchwały IV/32/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 roku
 
 
 Uchwała Nr IV/33/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 roku
w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miasta Dynowa na 2003 rok.
 
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały IV/33/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 roku
 
 
 Uchwała Nr IV/34/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 roku
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta
 
 
 Uchwała Nr IV/35/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie uchwalonego Uchwałą nr XXIV/165/2000 Rady Miasta Dynowa z dnia 28 grudnia 2000 roku
 
 
 Uchwała Nr IV/36/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Zakładu Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków w Dynowie uchwalonego przez Radę Miasta Dynowa Uchwałą Nr XXIII/157/2000 z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków w Dynowie.
 
 
 Uchwała Nr IV/37/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 roku
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie uchwalonego uchwałą Nr XXIV/166/2000 Rady Miasta Dynowa z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie.
 
 
 Uchwała Nr IV/38/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 roku
w sprawie uchwalenia statutów osiedli
 
 
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/38/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 roku
 
 
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/38/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 roku
 
 
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/38/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 roku
 
 
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/38/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 roku
 
 
 Uchwała Nr IV/39/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 roku
o przystąpieniu do budowy kanalizacji w mieście Dynowie.
 
 
 Uchwała Nr IV/40/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 roku
w sprawie sprzedaży lokalu w drodze przetargu.
 
 
 Uchwała Nr IV/41/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 roku
w sprawie oddania nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej.
 
 
 Uchwała Nr IV/42/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 roku
w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej
 
 
 Uchwała Nr IV/43/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 roku
w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu zaciąganego przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym 2003 na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu miasta.
 
 
 Uchwała Nr IV/44/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 roku
w sprawie wskazania banku do obsługi bankowej Gminy Miejskiej Dynów
 
 
 Uchwała Nr IV/45/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Dynowa
 
 
 Uchwała Nr IV/46/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 roku
w sprawie delegowania przedstawicieli Gminy Miejskiej Dynów do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
 
 
 Uchwała Nr IV/47/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/173/01 Rady Miasta Dynów z dnia 28 marca 2001 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Budowa kompleksu sportowo – gimnazjalnego” przy Zespole Szkół w Dynowie i zaciągnięcia zobowiązania
 
 
 Uchwała Nr IV/48/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.
 
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały IV/48/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 r.
 
Sesja V
 
 Uchwała Nr V/49/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 4 marca 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/47/03 Rady Miasta Dynów z dnia 7 lutego 2003 roku.
 
Sesja VI
 
 Uchwała Nr VI/50/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 21 marca 2003 roku
w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców ścieków sanitarnych wybranej grupy taryfowej
 
 
 Uchwała Nr VI/51/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 21 marca 2003 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dynowa na 2003 rok.
 
 
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/51/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 21 marca 2003 roku.
 
 
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/51/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 21 marca 2003 roku.
 
 
 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/51/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 21 marca 2003 roku.
 
 
 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/51/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 21 marca 2003 roku.
 
 
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/51/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 21 marca 2003 roku.
 
 
 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/51/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 21 marca 2003 roku.
 
 
 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/51/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 21 marca 2003 roku.
 
 
 Uchwała Nr VI/52/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 21 marca 2001 roku
w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika USC w Dynowie
 
 
 Uchwała Nr VI/53/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 21 marca 2003 roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 
 
 Uchwała Nr VI/54/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 21 marca 2003 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu
Informację dodano 2003-07-29 08:22:19, wprowadzający: Jan Prokop
Sesja VII
 
 Uchwała Nr VII/55/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 25 kwietnia 2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Dynowa
 
 
 Uchwała Nr VII/56/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 25 kwietnia 2003 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie pn. „ Budowa stacji uzdatniania wody podziemnej z jej ujęciem w Dynowie przy ulicy Szkolnej.”
 
 
 Uchwała Nr VII/57/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 25 kwietnia 2003 roku
w sprawie wyznaczenia miejsc poboru kruszywa w granicach powszechnego korzystania z wód.
 
 
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/57/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 25 kwietnia 2003 r.
 
 
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/57/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 25 kwietnia 2003 r.
 
 
 Uchwała Nr VII/58/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 25 kwietnia 2003 roku
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
 
Sesja VIII
 
Sesja wyjazdowa - brak uchwał  
 
Sesja IX
 
 Uchwała Nr IX/59/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 30 maja 2003 roku
w sprawie ustalenia opłaty targowej i zasad jej pobierania.
 
 
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/59/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 30 maja 2003 roku
 
 
 Uchwała Nr IX/60/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 30 maja 2003
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dynowie.
 
 
 Uchwała Nr IX/61/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 30 maja 2003 roku
w sprawie wspólnej realizacji zadania należącego do kompetencji Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie
 
Sesja X
 
 Uchwała Nr X/62/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowanych remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Miasta Dynów na 2003 rok
 
 
 Uchwała Nr X/63/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2003 rok
 
 
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/63/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 30 czerwca 2003 roku
 
 
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/63/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 30 czerwca 2003 roku
 
 
 Uchwała Nr X/64/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 30 czerwca 2003 roku
w sprawie zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Miasta Dynów na 2003 rok.
 
Sesja XI
 
 Uchwała Nr XI/65/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 28 sierpnia 2003 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2003 rok
 
 
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/65/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 28 sierpnia 2003 roku
 
 
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/65/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 28 sierpnia 2003 roku
 
 
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/65/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 28 sierpnia 2003 roku
 
 
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/65/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 28 sierpnia 2003 roku
 
 
 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/65/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 28 sierpnia 2003 roku
 
 
 Uchwała Nr XI/66/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 28 sierpnia 2003 roku
w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie pn: „Budowa kompleksu sportowo-gimnazjalnego”
 
 
 Uchwała Nr XI/67/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 28 sierpnia 2003 roku
w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji pn. „Kanalizacja Miasta Dynowa”.
 
 
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/67/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 28 sierpnia 2003 roku
 
 
 Uchwała Nr XI/68/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 28 sierpnia 2003 roku
w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Miasta Dynów na 2003 rok
 
 
 Uchwała Nr XI/69/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 28 sierpnia 2003 roku
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Na Rzecz Euroregionu Karpackiego Euro-Kapaty
 
 
 Uchwała Nr XI/70/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 28 sierpnia 2003 roku
w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych, sprzedaży tychże nieruchomości i ustanowienia służebności drogowych.
 
 
 Uchwała Nr XI/71/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 28 sierpnia 2003 roku
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych i ustalenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali.

 
 Uchwała Nr XI/72/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 28 sierpnia 2003 roku
w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Miejską Dynów przedszkolu miejskim.

 
 Uchwała Nr XI/73/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 28 sierpnia 2003 roku
w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.

 
 Uchwała Nr XI/74/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 28 sierpnia 2003 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Bartkówka w Dynowie.

 
 Uchwała Nr XI/75/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 28 sierpnia 2003 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Plażowej w Dynowie.

 
 Uchwała Nr XI/76/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 28 sierpnia 2003 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Świerczewskiego w Dynowie.
 
Sesja XII
 
 Uchwała Nr XII/77/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 13 września 2003 roku
w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków MENiS na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół w Dynowie.
 
 
 Uchwała Nr XII/78/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 13 września 2003 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
 
 
 Uchwała Nr XII/79/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 13 września 2003 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2003 rok

 
 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/79/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 13 września 2003 roku

 
 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/79/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 13 września 2003 roku
 
 
 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/79/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 13 września 2003 roku

 
 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/79/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 13 września 2003 roku

 
 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/79/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 13 września 2003 roku
 
 
 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/79/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 13 września 2003 roku
 
 
 Uchwała Nr XII/80/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 13 września 2003 roku
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
 
Sesja XIII

Uchwała Nr XIII/81/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 24 października 2003 roku
w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/81/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 24 październiak 2003 roku
Uchwała Nr XIII/82/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 24 października 2003 roku
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rzeszowie.
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/82/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 24 październiak 2003 roku
Uchwała Nr XIII/83/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 24 października 2003 roku
w sprawie utylizacji padłych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Dynów.

Uchwała Nr XIII/84/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 24 października 2003 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

Uchwała Nr XIII/85/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 24 października 2003 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2003 rok.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/85/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 24 październiak 2003 roku
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/85/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 24 październiak 2003 roku
Uchwała Nr XIII/86/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 24 października 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/109/2000 Rady Miasta Dynów z dnia 30 marca 2000 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Dynów w zakresie zasad zbiórki i segregacji odpadów komunalnych.

Uchwała Nr XIII/87/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 24 października 2003 roku
w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej.

Sesja XIV - Uroczysta Sesja z okazji Rocznicy odzyskania Niepodległości (11.XI.1918r)

Sesja XV

Uchwała Nr XV/88/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 8 grudnia 2003 roku
w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2004 rok.
Uchwała Nr XV/89/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 8 grudnia 2003 roku
w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2004

Uchwała Nr XV/90/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 8 grudnia 2003 roku
w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2004

Uchwała Nr XV/91/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 8 grudnia 2003 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/91/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 8 grudnia 2003 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/91/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 8 grudnia 2003 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/91/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 8 grudnia 2003 roku

Uchwała Nr XV/92/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 8 grudnia 2003 roku
w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z obiektów stanowiących mienie komunalne gminy miejskiej Dynów – budynków remiz strażackich.

Uchwała Nr XV/93/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 8 grudnia 2003 roku
w sprawie zwolnienia gruntów oznaczonych symbolem dr. w ewidencji gruntów i budynków.

Uchwała Nr XV/94/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 8 grudnia 2003 roku
w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Uchwała Nr XV/95/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 8 grudnia 2003 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2003 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/95/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 8 grudnia 2003 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/95/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 8 grudnia 2003 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/95/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 8 grudnia 2003 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/95/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 8 grudnia 2003 roku

Uchwała Nr XV/96/03
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/48/03 Rady Miasta Dynowa z dnia 7 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwią-zywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.

Uchwała Nr XV/97/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 8 grudnia 2003 roku
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zakup maszyn i urządzeń niezbędnych na składowisku odpadów komunalnych

Uchwała Nr XV/98/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 8 grudnia 2003 roku
w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu zaciąganego przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym 2004 na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu Miasta

Uchwała Nr XV/99/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 8 grudnia 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXXI /263/02 z dnia 09. X. 2002 r. dotyczącej zmian w budżecie na rok 2002 w zakresie programów wieloletnich

Uchwała Nr XV/100/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 8 grudnia 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr. XII/79/03 z dnia 13 września dotyczącej zmian w budżecie miasta na rok 2003 w zakresie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Uchwała Nr XV/101/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 8 grudnia 2003 roku
w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dynowie.

Sesja XVI

Uchwała Nr XVI/102/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2003 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2003.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/102/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2003 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/102/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2003 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/102/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2003 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/102/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2003 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/102/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2003 roku

Uchwała Nr XVI/103/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2003 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie okresu kredytowania.

Uchwała Nr XVI/104/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2003 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/79/03 z dnia 13 września dotyczącej zmian w budżecie miasta na rok 2003 w zakresie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

Uchwała Nr XVI/105/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2003 roku
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2004 rok.

Załącznik do Uchwały Nr XVI/105/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2003 roku

Uchwała Nr XVI/106/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2003 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok.

Załącznik do Uchwały Nr XVI/106/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2003 roku

Uchwała Nr XVI/107/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2003 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/215/01 z dnia 28 grudnia 2001 roku Rady Miasta Dynów w sprawie ustalenia zasad przyznawania, zakresu oraz odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

Uchwała Nr XVI/108/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2003 roku
w sprawie ustalenia diet oraz kosztów podróży dla Przewodniczącego Rady Miasta Dynowa oraz radnych.

Uchwała Nr XVI/109/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 29 grudnia 2003 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Dynowa

Sesja XVII

Uchwała Nr XVII/110/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 31 grudnia 2003 roku
w sprawie: zmiany zakresu wykonywania wieloletnich programów na zadania inwestycyjne.
Uchwała Nr XVII/111/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 31 grudnia 2003 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2003 rok.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/111/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 31 grudnia 2003 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/111/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 31 grudnia 2003 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/111/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 31 grudnia 2003 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/111/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 31 grudnia 2003 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/111/03
Rady Miasta Dynowa z dnia 31 grudnia 2003 roku

 

Zobacz:
 Uchwały Rady 2002 .  Uchwały Rady 2003 .  Uchwały Rady 2004 .  Uchwały Rady 2005 . 

Z życia

Aktualności
Przetargi
O Mieście
Urząd Miasta
Rada Miasta
·Radni Rady Miasta
·Plan Pracy Rady Miasta
·Plany Pracy Komisji
·Uchwały Rady Miasta
- Uchwały Rady 2002
- Uchwały Rady 2003
- Uchwały Rady 2004
- Uchwały Rady 2005
·Komunikaty i ogłoszenia
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
Informator
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &