15-09-2005
 Rada Miasta > Plany Pracy Komisji > Plany Pracy Komisji 2005 
strona główna

PLANY PRACY KOMISJI RADY MIASTA DYNOWA NA 2005 ROK

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynowa na 2005 rok

Lp.

Tematyka kontroli, posiedzeń

Termin

1.

Kontrola Burmistrza Miasta Dynowa w ciągu roku

2.

1. Wydatki MOKiR i klubów: LKS i UKS za 2004 rok.
2. Analiza projektu budżetu miasta na 2005 rok – wnioski do budżetu
luty

3.

Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta za 2004 rok i wystąpienie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi marzec

4.

Kontrola i ocena działalności miejskich jednostek organizacyjnych:
1/ Zespół Szkół,
2/ Szkoła Podstawowa Nr 2,
3/ Miejskie Przedszkole,
4/ Miejski Ośrodek Kultury i Rekreacji,
5/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
6/ Środowiskowy Dom Samopomocy,
7/ Zakład Gospodarki Komunalnej,

od stycznia
do czerwca

od lipca
do grudnia
 

5.

Kontrola realizacji wybranych uchwał Rady w ciągu roku
6. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Miasta w zakresie kontroli cały rok

 

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Miasta na 2005 rok

 

Lp.

Tematyka posiedzeń - zadania

Termin

1.

Analiza projektu budżetu miasta na 2005 rok. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2005 rok

luty-marzec

2.

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2004 rok
Rozważenie możliwości powiększenia placu targowego i parkingu

marzec

3.

Ocena funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej

kwiecień

4.

Przegląd dróg i chodników pod kątem potrzeb – napraw i remontów

maj

5.

Ocena realizacji inwestycji pod nazwą kanalizacja miasta

czerwiec

6.

Ocena funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych

II półrocze

7.

Analiza gospodarki mieszkaniowej i lokalowej

II półrocze

8.

Analiza realizacji podjętych wniosków Komisji za I półrocze i II półrocze

lipiec grudzień

9.

Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze 2005 roku

sierpień

10.

Opiniowanie projektów uchwał i zmian w budżecie miasta na 2005 rok

cały rok

11.

Posiedzenia Komisji w ciągu roku zgodnie z potrzebami

cały rok

 

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynowa na 2005 rok

 

Lp.

Tematyka posiedzeń - zadania

Termin

1.

Dbanie o sprawy dynowskiej służby zdrowia:
organizowanie posiedzeń z udziałem kierownictwa Przychodni Rejonowej w Dynowie i Pogotowia Ratunkowego (kontrakty z lekarzami, funkcjonowanie gabinetu rehabilitacji )
I kwartał

2.

1/ Współpraca z MOPS w zakresie opieki nad rodzinami patologicznymi, osobami samotnymi, ubogimi i niepełnosprawnymi.
2/ Ściślejsza współpraca z DPS w dziedzinie zapewnienia opieki potrzebującym z terenu miasta Dynów,
cały rok

3.

Sprawy dynowskiej oświaty: starania o wystarczające środki finansowe na prowadzenie szkół, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci. cały rok

4.

Analiza działalności kulturalnej opiekuńczej i sportowej organizacji i placówek oświatowo-wychowawczych działających na terenie miasta. cały rok

5.

Starania o unijne środki finansowe na funkcjonowanie oświaty, organizacji sportowych, działania kulturalne na terenie miasta. cały rok

6.

Współdziałanie w organizowaniu imprez kulturalnych i sportowych w mieście. cały rok

7.

1/ Integrowanie dynowskich działaczy kultury, sportu.
2/ Współpraca z redakcją „Dynowinki”.
cały rok

8.

Działania na rzecz:
1/ rozwoju bazy turystycznej w Dynowie,
2/ promowania Dynowa,
3/ utworzenia Muzeum Ziemi Dynowskiej.
cały rok

9.

Współpraca z Gminą Wiejską Dynów w dziedzinie oświaty, kultury, opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa. cały rok

10.

Sprawozdanie z pracy Komisji za 2005 rok. grudzień
 

Zobacz:
 Plany Pracy Komisji 2003 .  Plany Pracy Komisji 2004 .  Plany Pracy Komisji 2005 . 

Z życia

Aktualności
Przetargi
O Mieście
Urząd Miasta
Rada Miasta
·Radni Rady Miasta
·Plan Pracy Rady Miasta
·Plany Pracy Komisji
- Plany Pracy Komisji 2003
- Plany Pracy Komisji 2004
- Plany Pracy Komisji 2005
·Uchwały Rady Miasta
·Komunikaty i ogłoszenia
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
Informator
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &