15-09-2005
 Rada Miasta > Plany Pracy Komisji > Plany Pracy Komisji 2003 
strona główna

PLANY PRACY KOMISJI RADY MIASTA DYNOWA NA 2003 ROK

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Dynowa na 2003 rok.

 1. Opiniowanie budżetu Miasta oraz wystąpienie z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi oraz przesłanie do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową nie później niż do 31.03.2003 r.
 2. Kontrola zgodności uchwał Rady Miasta ze Statutem Miasta Dynów - na koniec każdego kwartału 2003 r.
 3. Kontrola i ocena zasadności udzielania zwolnień podatkowych
 4. Kontrola i ocena działalności miejskich jednostek organizacyjnych:

a. Zespół Szkół w Dynowie m-c luty 2003r

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dynowie m-c luty 2003r

Miejskie Przedszkole w Dynowie m-c luty 2003r

b. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie m-c marzec 2003 r

c. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Dynowie m-c kwiecień 2003 r

d. Zakład Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków w Dynowie m-c maj 2003 r

e. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie m-c czerwiec 2003r

f. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dynowie m-c lipiec 2003 r

g. Miejski Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dynowie m-c wrzesień 2003 r

5. W zależności od potrzeb, wykonywanie wszelkich zadań kontrolnych zleconych przez Radę Miasta Dynowa w ciągu całego roku 2003.

wróć

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów Rady Miasta Dynowa na 2003 r.

 1. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu na 2003 rok.

 2. Ocena działalności ZGK i ZGM.

  Analiza kosztów funkcjonowania w/w zakładów.

  Rozważenie możliwości sprzedaży mieszkań i lokali komunalnych.

 3. Ocena działalności wysypiska śmieci i ZGK w zakresie zbierania i segregacji odpadów.

 4. Ocena i przegląd ulic, dróg i chodników pod kątem potrzeb naprawczych i remontów.

 5. Analiza zadań inwestycyjnych prowadzonych przez samorząd.

 6. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu.

 7. Opiniowanie zmian wchodzących do budżetu w ciągu roku.

 8. Ocena funkcjonowania Oczyszczalni Ścieków.

  Analiza możliwości dalszych etapów kanalizacji.

 9. Analiza możliwości poszerzenia placu targowego.

 10. Rozważanie potrzeb zwiększenia miejsc parkingowych w mieście.

 11. Propozycje do budżetu na 2004 rok.

 12. Spotkania komisji w ciągu roku zgodnie z bieżącymi potrzebami.

wróć

Plan pracy Komisji Spraw Społecznych na 2003 rok.

L.p.

Zadanie

Termin

realizacji

1.

Dbanie o sprawy dynowskiej oświaty, kultury i służby zdrowia.

a) starania o wystarczające środki finansowe na dotowanie szkół, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci szczególnie uzdolnionych i zespołów wyrównawczych dla młodzieży zaniedbanej wychowawczo i pedagogicznie.

cały rok

2.

Systematyczna analiza działalności kulturalnej, opiekuńczej i sportowej organizacji placówek oświatowo-wychowawczych działających na terenie miasta.

cały rok

3.

Współdziałanie w organizowaniu imprez kulturalnych i sportowych.

cały rok

4.

Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dynowie w zakresie opieki nad rodzinami i osobami ubogimi i niepełnosprawnymi.

cały rok

5.

Starania o integrowanie dynowskich działaczy kultury i sportu

a) współpraca z Redakcją „ Dynowinki” i z zespołami amatorskimi,

b) utworzenie koła PTTK-a przy MOK-u

cały rok

6.

Działania na rzecz

a) utworzenia muzeum w Dynowie

b) zagospodarowanie wybrzeża Sanu

c) utworzenia świetlicy dla dzieci niepełnosprawnych

cały rok

7.

Stała współpraca z Gminą Wiejską Dynów w dziedzinie oświaty, kultury, opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa.

cały rok

8.

Ocena stanu bezpieczeństwa.

cały rok

9.

Działania antykryzysowe.

cały rok

wróć

wróć

 

Zobacz:
 Plany Pracy Komisji 2003 .  Plany Pracy Komisji 2004 .  Plany Pracy Komisji 2005 . 

Z życia

Aktualności
Przetargi
O Mieście
Urząd Miasta
Rada Miasta
·Radni Rady Miasta
·Plan Pracy Rady Miasta
·Plany Pracy Komisji
- Plany Pracy Komisji 2003
- Plany Pracy Komisji 2004
- Plany Pracy Komisji 2005
·Uchwały Rady Miasta
·Komunikaty i ogłoszenia
Prawo lokalne
"Dynowinka"
Dla interesanta
Informator
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &