15-09-2005
 Prawo lokalne > Statuty Osiedli 
strona główna

STATUTY OSIEDLI MIASTA DYNOWA

 Statut Osiedla Nr 1

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne:

 § 1.

 Osiedle jest częścią wspólnoty samorządowej obejmującej wszystkich mieszkańców określonego obszaru i stanowi jednostkę pomocniczą wspólnoty samorządowej jaką jest Gmina Miejska Dynów, zwana dalej Miastem.

 § 2. 

 1. Osiedle tworzy się, łączy i dzieli w celu pogłębienia więzi między organami władzy miasta a mieszkańcami, dla lepszego poznania opinii społecznej oraz aktywności samorządności na terenie całego miasta.
 2. Przy tworzeniu, łączeniu, dzieleniu i znoszeniu osiedla oraz ustalaniu jego granic bierze się pod uwagę jednorodność układu osadniczego lub zasiedlającego oraz więź społeczną i gospodarczą zapewniającą zdolność wykonywania zadań o charakterze publicznym,
 3. Inicjatorem tworzenia osiedli w drodze uchwały Rady Miasta mogą być:

1)      Rada Miasta Dynowa,

2)      mieszkańcy Osiedla w liczbie 1/5 uprawnionych do głosowania w Osiedlu.

 § 3. 

 1. Nazwa samorządu mieszkańców osiedla brzmi: „Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 1”
 2. Samorząd Mieszkańców Osiedla działa na podstawie przepisów  prawa, a w szczególności :

1)      ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm ),

2)      uchwały Nr II/5/02 Rady Miasta Dynowa z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dynów.

 § 4.

 Terenem działania Osiedla jest część terytorium Miasta obejmująca ulice: Grunwaldzka do nr 29 a, Handlowa, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, ks. Józefa Ożoga do nr 14, Krzywa, Łazienna od nr 1 do nr 16a, Mickiewicza, Podwale, Rynek, Sanowa, Strażacka, Szkolna, Świerczewskiego, Wierzbowa, Zamkowa, 1 Maja od nr 1 do nr 23 d.

 

Rozdział II. Zadania Osiedla i jego kompetencje.

 § 5.

 

 1. Podstawowymi zadaniami osiedla, realizowanymi przez jego organy są:

1)  sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym nie zastrzeżone uchwałami Rady Miasta na rzecz innych podmiotów,

2) reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla przed władzami Miasta oraz innymi instytucjami działającymi na terenie miasta, w ramach kompetencji,

3)   dbanie o gospodarczy i społeczny rozwój Osiedla.

     2.   Do zakresu działania Osiedla należą sprawy:

1)  inspirowanie różnych form opieki społecznej i pomocy sąsiedzkiej dla mieszkańców będących w trudnych sytuacjach życiowych,

2)   ropagowanie zasad współżycia społecznego oraz dbanie o mienie będące w użytkowaniu mieszkańców Osiedla,

3)  działanie na rzecz rozwoju Osiedla mające na uwadze potrzebę układu osadniczego, jego funkcji turystyczno - wypoczynkowych oraz poprawy stanu środowiska naturalnego,

4) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym Osiedla wszystkich jego mieszkańców,

5)   reprezentowanie interesów ogółu mieszkańców Osiedla względem organów Rady Miasta, organów administracji państwowej innych podmiotów życia publicznego,

6) organizowanie zbiorowej działalności mieszkańców Osiedla w sprawach publicznych mających znaczenie dla całego miasta, województwa, kraju,

7) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno – bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,

8)   kształtowanie odpowiednich stosunków współżycia mieszkańców,

9)   organizowanie samopomocy mieszkańców na rzecz zamieszkania a zwłaszcza opieki nad młodzieżą i jej wychowaniem, rozwijanie opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, upowszechnianie kultury, utrzymywanie porządku, ładu  i czystości.

 § 6.

 Samorząd Mieszkańców Osiedla realizuje swoje zadania poprzez:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawach:

1)      osiedla w ramach przyznawanych ustawowo kompetencji,

2)      budowy, utrzymania, konserwacji i remontów mieszkaniowych, urządzeń komunalnych i infrastruktury technicznej, socjalnych, kulturalno – oświatowych, opieki zdrowotnej, sportu i kultury fizycznej,

3)      planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla,

4)      utrzymania porządku na terenie Osiedla,

5)      dróg i placów,

6)      czynów społecznych.

 1. Opiniowanie spraw o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Osiedla, a w szczególności:

1)      planu zagospodarowania przestrzennego,

2)      dostosowania organizacji godzin pracy placówek handlowych, usługowych, kulturalnych, opiekuńczo – wychowawczych i innych dla potrzeb mieszkańców Osiedla,

3)      lokalizacji garaży i miejsc przechowywania samochodów,

4)      przeznaczenia lokali użytkowych i lokalizacji zakładów na działalność, która może być uciążliwa dla otoczenia,

5)      prac konserwacyjno – porządkowych na terenie Osiedla, w tym remontów dróg,

6)      rozmieszczenie przystanków.

 1. Wnioskowanie do Rady Miasta Dynowa o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości samorządu mieszkańców Osiedla.
 2. Współuczestniczenie i współpraca z Radą Miasta Dynowa,  a w szczególności z Komisjami Rady, radnymi z terenu Osiedla, ułatwianie radnym kontaktów z wyborcami w formie spotkań oraz umożliwianie kierowania określonych wniosków i postulatów.

 § 7. 

Koszty i wydatki związane z realizacją zadań samorządu mieszkańców Osiedla pokrywane mogą być ze środków finansowych miasta, osób prawnych oraz posiadanych na ten cel funduszy.

 § 8.

 Osiedle nie tworzy własnego budżetu, gospodarkę finansową prowadzi w ramach budżetu Miasta.

 § 9.

 

 1. Osiedle nie posiada osobowości prawnej.
 2. Osiedle nie prowadzi działalności gospodarczej.

 § 10.

 

 1. Osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła.
 2. Rada Miasta nie może uszczuplić dotychczasowych praw Osiedla do korzystania z mienia komunalnego.
 3. Osiedle ma prawo do pobierania opłat za korzystanie z tego mienia (najem, dzierżawa, użytkowanie) przez osoby trzecie i przeznaczania ich na potrzeby Osiedla.
 4. Rada Miasta może uchwałą przekazać na rzecz Osiedla nowe składniki mienia komunalnego.
 5. Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom Osiedla własności użytkowania i inne prawa rzeczowe i majątkowe jako mienie komunalne pozostają nienaruszone.

 § 11. 

 1. Fundusz samorządu mieszkańców Osiedla składa się z:

1)      wydzielonych przez Radę Miasta środków finansowych w ramach swojego budżetu,

2)      dowolnych wpłat,

3)      środków uzyskanych z organizowanych przez samorząd przedsięwzięć,

4)      opłat uzyskanych z oddanych do korzystania przez inne osoby składników mienia komunalnego.

 1. Plan finansowo – rzeczowy samorządu mieszkańców zatwierdza Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla.
 2. Szczegółowe zasady wydatkowania środków, ewidencji i obiegu dokumentów w zakresie finansowym określa Skarbnik Miasta.
 3. Rada Miasta przy współudziale Komisji Rewizyjnej dokonuje rewizji gospodarki finansowej Osiedla nie rzadziej niż raz na dwa lata.

  

Rozdział III. Organy samorządu mieszkańców.

§ 12. 

 1. Organami Osiedla są:

1)      Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla ,

2)      Zarząd Osiedla .

 1. Kadencja organów samorządu trwa 4 lata i kończy się z dniem wyboru nowych organów.
 2. Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla dokonuje wyboru członków Zarządu.

 § 13. 

 1. Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla jest organem uchwałodawczym Osiedla.
 2. Prawo do udziału w ogólnym zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Osiedla posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin.
 3. Ogólne zebrania mieszkańców zwołuje Zarząd Osiedla z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1)      Burmistrza Miasta,

2)      co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

 1. Ogólne zebrania zwołane na wniosek organów wymienionych w § 13 ust. 3 pkt 1 i 2 powinny się odbyć w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
 2. Zebrania odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku .
 3. Zebranie jest ważne, jeśli wzięło w nim udział co najmniej 1/5 liczby mieszkańców Osiedla uprawnionych do udziału w zebraniu ( kworum).
 4. Jeżeli w ogólnym zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców Osiedla, Zarząd Osiedla zwołuje ponownie ogólne zebranie, w tym samym dniu, po 30 minutach od pierwszego terminu ,które jest ważne bez względu na liczbę uczestników.
 5. Zebraniom przewodniczy Przewodniczący Zarządu Osiedla.

 

§ 14. 

 1. Zebranie ogólne podejmuje decyzje w formie uchwał, opinii i wniosków.
 2. Uchwały ogólnego zebrania mieszkańców zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 3. Uchwały podpisuje Przewodniczący ogólnego zebrania.

 

§ 15. 

 1. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym i musi mieć strukturę kolegialną.
 2. Zarząd liczy 5 osób i składa się z Przewodniczącego i 4 członków. Jest wybierany na ogólnym zebraniu mieszkańców spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym, bezpośrednim zwykłą większością głosów.
 3. Na czele Zarządu Osiedla stoi Przewodniczący wybrany przez ogólne zebranie mieszkańców Osiedla spośród członków Zarządu.
 4. Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Osiedla wybiera Zarząd Osiedla spośród swoich członków na wniosek Przewodniczącego.
 5. Kandydatami do Zarządu Osiedla nie mogą być osoby skazane za przestępstwo popełnione z chęci zysku lub z niskich pobudek.
 6. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 7. Odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków odbywa się odpowiednio wg art. 28 b pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.
 8. Posiedzenia Zarządu Osiedla zwołuje jego Przewodniczący zgodnie z planem pracy, a także w razie potrzeby w innym terminie.

 

§ 16. 

Do zakresu działania ogólnego zebrania mieszkańców należy:

 1. Wybór i odwołanie Zarządu Osiedla,
 2. Podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w § 6 ust.1,
 3. Rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Osiedla i ocena jego pracy.

 

§ 17. 

 1. Do zakresu działania Zarządu Osiedla należy:

1)         sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym Osiedlu do korzystania,

2)         przygotowywanie projektów uchwał ogólnego zebrania mieszkańców ,

3)         wykonywanie uchwał ogólnego zebrania mieszkańców oraz kontrola ich realizacji,

4)         organizacyjno – techniczne zabezpieczenie warunków pracy ogólnemu zebraniu mieszkańców,

5)         współpraca z organami Miasta,

6)         składanie sprawozdań z działalności Zarządu.

 1. Przewodniczący Zarządu Osiedla reprezentuje Osiedle na zewnątrz.
 2. Funkcje członkowie Zarządu Osiedla wykonują społecznie.

 

§ 18. 

 1.  Zarząd Osiedla podejmuje stanowiska, wnioski, opinie itp. w formie uchwały.

 2. Uchwały podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.  W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, decyduje głos Przewodniczącego.
 3. Uchwały podpisuje Przewodniczący.

 

Rozdział IV. Tryb wyborów do Zarządu Osiedla.

 

1. Zasady ogólne.

 § 19. 

 1. Wybory do Zarządu są powszechne – prawo wybierania ma każdy mieszkaniec osiedla, który w dniu wyborów ma ukończone 18 lat.
 2. Prawo wybierania przysługuje osobom, które stale zamieszkują na Osiedlu.
 3. Wybranym może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania.

 § 20. 

Wybory są równe – wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu przysługuje jeden głos.

 § 21. 

 1. Wybory są bezpośrednie – wyborcy wybierają spośród kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym.
 2. Głosować można tylko osobiście.

 § 22. 

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. Karty do głosowania wrzuca się do zapieczętowanej urny wyborczej.

  

2. Zarządzenie wyborów.

 § 23.

 

 1. Pierwsze zebranie ogólne po wyborach do Rady Miasta, na którym ma być dokonany wybór Zarządu Osiedla zwołuje Burmistrz Miasta określając jednocześnie miejsce, godzinę, dzień zebrania. Informacja o w/w zebraniu powinna być ogłoszona poprzez rozplakatowanie co najmniej na 7 dni przed datą wyborów.
 2. Wybory ustala się nie później niż 6 miesięcy od daty wyborów Rady  Miasta.

 

3. Komisja Wyborcza.

 § 24.

 

 1. Wybory do Zarządu przeprowadza Komisja Wyborcza – zwana dalej Komisją, składająca się z :

1)      1 członka Rady Miasta,

2)      1 przedstawiciela ustępującego Zarządu,

3)      1 przedstawiciela Urzędu Miasta wyznaczonego przez Burmistrza.

 § 25. 

Do zadań Komisji należy:

 1. Wykonywanie wszystkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w osiedlach.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Zarządu.
 3. Powiadomienie Rady Miasta o wynikach wyborów.

 

§ 26. 

 1. Ogólne zebranie mieszkańców osiedla wybiera ze swego grona Komisję Skrutacyjną w składzie 3 osób.
 2. Członkiem Komisji nie może być osoba, która kandyduje na członka Zarządu.

 

§ 27. 

Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

 1. Prowadzenie głosowania.
 2. Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania.
 3. Sporządzenie protokołu z przebiegu głosowania.

 § 28.

 Osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej pełnią swoją funkcję społecznie.

  

4. Głosowanie, ustalanie wyników wyborów.

 § 29. 

 1. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Miasta Dynowa.
 2. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.

 

§ 30. 

Głosowanie odbywa się w lokalu będącym siedzibą organów Osiedla lub w innym wyznaczonym do tego celu przez Burmistrza Miasta.

 § 31. 

 1. Wyborca otrzymuje kartę do głosowania i stawia znak „X” w kratce obok kandydata lub kandydatów, na których głosuje.
 2. Głos za ważny uznaje się, jeżeli na kartce do głosowania wyborca postawił znak „X”co najmniej na jedną osobę i nie więcej niż ustalona ilość mandatów.
 3. Nieważne są głosy oddane na kartach do głosowania innych niż wymienione w § 26 ust. 1.

 

§ 32. 

 1. Ogólne Zebranie jest prawomocne, jeśli wzięło w nim udział co najmniej 1/5 liczby mieszkańców Osiedla uprawnionych do udziału w zebraniu ( kworum).
 2. W przypadku braku wystarczającej liczby mieszkańców Osiedla, zwołuje się ponownie ogólne zebranie , w tym samym dniu, po 30 minutach od pierwszego terminu, które jest ważne bez względu na  liczbę uczestników.

  

5. Wygaśnięcie mandatu i wybory uzupełniające.

 § 33.

 

 1. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu Osiedla następuje wskutek:

1)      śmierci,

2)      zrzeczenia się mandatu,

3)      utraty prawa wybieralności,

4)      odwołania.

 1. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Ogólne zebranie mieszkańców osiedla.

 § 34. 

 1. Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla może odwołać Zarząd Osiedla lub jego członka przed upływem kadencji z własnej inicjatywy lub na  wniosek Rady Miasta.
 2. Odwołanie dotyczy osoby, która :

1)      nie wykonuje swych obowiązków,

2)      narusza postanowienia statutu i uchwały samorządu,

3)      swym zachowaniem budzi nieufność wyborców lub nadużywa uprawnień związanych z pełnioną funkcją,

4)      dopuściła się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

 

§ 35.

 

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub odwołania Zarządu albo jego członka, wybory uzupełniające zarządza i przeprowadza Burmistrz Miasta.
 2. O terminie przeprowadzenia wyborów uzupełniających powiadamia się mieszkańców Osiedla poprzez rozplakatowanie informacji co  najmniej na 7 dni przed datą wyborów.

 § 36.

 W przypadku przeprowadzenia wyborów uzupełniających przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

  

Rozdział V. Postanowienia przejściowe i końcowe.

 § 37.

 Zarząd Osiedla dokonuje protokolarnego przejęcia od poprzedniego Zarządu odpowiedniej dokumentacji i ewidencyjnych składników majątkowych.

 

wróć

 

 

Statut Osiedla Nr 2

  

Rozdział I. Postanowienia ogólne:

 § 1.

 Osiedle jest częścią wspólnoty samorządowej obejmującej wszystkich mieszkańców określonego obszaru i stanowi jednostkę pomocniczą wspólnoty samorządowej jaką jest Gmina Miejska Dynów, zwana dalej Miastem.

 

§ 2. 

 1. Osiedle tworzy się, łączy i dzieli w celu pogłębienia więzi między organami władzy miasta a mieszkańcami, dla lepszego poznania opinii społecznej oraz aktywności samorządności na terenie całego miasta.
 2. Przy tworzeniu, łączeniu, dzieleniu i znoszeniu osiedla oraz ustalaniu jego granic bierze się pod uwagę jednorodność układu osadniczego lub zasiedlającego oraz więź społeczną i gospodarczą zapewniającą zdolność wykonywania zadań o charakterze publicznym,
 3. Inicjatorem tworzenia osiedli w drodze uchwały Rady Miasta mogą być:

1)      Rada Miasta Dynowa,

2)      mieszkańcy Osiedla w liczbie 1/5 uprawnionych do głosowania w Osiedlu.

 § 3.

 1. Nazwa samorządu mieszkańców osiedla brzmi: „Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 2”
 2. Samorząd Mieszkańców Osiedla działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1)      ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm ),

2)      uchwały Nr II/5/02 Rady Miasta Dynowa z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dynów.

 

§ 4.

 Terenem działania Osiedla jest część terytorium Miasta obejmująca ulice: Głęboka, Gruntowa, Jaklów, Kaniowiec, Karolówka, Kolejowa, Łazienna od nr 17 do końca, Piłsudskiego, Plażowa, Rogozów, Wąska, Wuśki, Zielona, Żurawiec.

 

Rozdział II. Zadania Osiedla i jego kompetencje.

 § 5.

 

 1. Podstawowymi zadaniami osiedla, realizowanymi przez jego organy są:

1)      sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym nie zastrzeżone uchwałami Rady Miasta na rzecz innych podmiotów,

2)      reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla przed władzami Miasta oraz innymi instytucjami działającymi na terenie miasta, w ramach kompetencji,

3)      dbanie o gospodarczy i społeczny rozwój Osiedla.

     2.   Do zakresu działania Osiedla należą sprawy:

1)      inspirowanie różnych form opieki społecznej i pomocy sąsiedzkiej dla mieszkańców będących w trudnych sytuacjach życiowych,

2)      propagowanie zasad współżycia społecznego oraz dbanie o mienie będące w użytkowaniu mieszkańców Osiedla,

3)      działanie na rzecz rozwoju Osiedla mające na uwadze potrzebę układu osadniczego, jego funkcji turystyczno - wypoczynkowych oraz poprawy stanu środowiska naturalnego,

4)      tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym Osiedla wszystkich jego mieszkańców,

5)      reprezentowanie interesów ogółu mieszkańców Osiedla względem organów Rady Miasta, organów administracji państwowej innych podmiotów życia publicznego,

6)      organizowanie zbiorowej działalności mieszkańców Osiedla w sprawach publicznych mających znaczenie dla całego miasta, województwa, kraju,

7)      zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno – bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,

8)      kształtowanie odpowiednich stosunków współżycia mieszkańców,

9)      organizowanie samopomocy mieszkańców na rzecz zamieszkania a zwłaszcza opieki nad młodzieżą i jej wychowaniem, rozwijanie opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, upowszechnianie kultury, utrzymywanie porządku, ładu  i czystości.

 § 6.

 Samorząd Mieszkańców Osiedla realizuje swoje zadania poprzez:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawach:

1)      osiedla w ramach przyznawanych ustawowo kompetencji,

2)      budowy, utrzymania, konserwacji i remontów mieszkaniowych, urządzeń komunalnych i infrastruktury technicznej, socjalnych, kulturalno – oświatowych, opieki zdrowotnej, sportu i kultury fizycznej,

3)      planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla,

4)      utrzymania porządku na terenie Osiedla,

5)      dróg i placów,

6)      czynów społecznych.

 1. Opiniowanie spraw o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Osiedla, a w szczególności:

1)      planu zagospodarowania przestrzennego,

2)      dostosowania organizacji godzin pracy placówek handlowych, usługowych, kulturalnych, opiekuńczo – wychowawczych i innych dla potrzeb mieszkańców Osiedla,

3)      lokalizacji garaży i miejsc przechowywania samochodów,

4)      przeznaczenia lokali użytkowych i lokalizacji zakładów na działalność, która może być uciążliwa dla otoczenia,

5)      prac konserwacyjno – porządkowych na terenie Osiedla, w tym remontów dróg,

6)      rozmieszczenie przystanków.

 1. Wnioskowanie do Rady Miasta Dynowa o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości samorządu mieszkańców Osiedla.
 2. Współuczestniczenie i współpraca z Radą Miasta Dynowa,  a w szczególności z Komisjami Rady, radnymi z terenu Osiedla, ułatwianie radnym kontaktów z wyborcami w formie spotkań oraz umożliwianie kierowania określonych wniosków i postulatów.

 § 7. 

Koszty i wydatki związane z realizacją zadań samorządu mieszkańców Osiedla pokrywane mogą być ze środków finansowych miasta, osób prawnych oraz posiadanych na ten cel funduszy.

 § 8.

 Osiedle nie tworzy własnego budżetu, gospodarkę finansową prowadzi w ramach budżetu Miasta.

 § 9.

 

 1. Osiedle nie posiada osobowości prawnej.
 2. Osiedle nie prowadzi działalności gospodarczej.

 § 10.

 

 1. Osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła.
 2. Rada Miasta nie może uszczuplić dotychczasowych praw Osiedla do korzystania z mienia komunalnego.
 3. Osiedle ma prawo do pobierania opłat za korzystanie z tego mienia (najem, dzierżawa, użytkowanie) przez osoby trzecie i przeznaczania ich na potrzeby Osiedla.
 4. Rada Miasta może uchwałą przekazać na rzecz Osiedla nowe składniki mienia komunalnego.
 5. Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom Osiedla własności użytkowania i inne prawa rzeczowe i majątkowe jako mienie komunalne pozostają nienaruszone.

 § 11. 

 1. Fundusz samorządu mieszkańców Osiedla składa się z:

1)      wydzielonych przez Radę Miasta środków finansowych w ramach swojego budżetu,

2)      dowolnych wpłat,

3)      środków uzyskanych z organizowanych przez samorząd przedsięwzięć,

4)      opłat uzyskanych z oddanych do korzystania przez inne osoby składników mienia komunalnego.

 1. Plan finansowo – rzeczowy samorządu mieszkańców zatwierdza Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla.
 2. Szczegółowe zasady wydatkowania środków, ewidencji i obiegu dokumentów w zakresie finansowym określa Skarbnik Miasta.
 3. Rada Miasta przy współudziale Komisji Rewizyjnej dokonuje rewizji gospodarki finansowej Osiedla nie rzadziej niż raz na dwa lata.

  

Rozdział III. Organy samorządu mieszkańców.

§ 12. 

 1. Organami Osiedla są:

1)      Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla ,

2)      Zarząd Osiedla .

 1. Kadencja organów samorządu trwa 4 lata i kończy się z dniem wyboru nowych organów.
 2. Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla dokonuje wyboru członków Zarządu.

 § 13. 

 1. Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla jest organem uchwałodawczym Osiedla.
 2. Prawo do udziału w ogólnym zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Osiedla posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin.
 3. Ogólne zebrania mieszkańców zwołuje Zarząd Osiedla z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1)      Burmistrza Miasta,

2)      co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

 1. Ogólne zebrania zwołane na wniosek organów wymienionych w § 13 ust. 3 pkt 1 i 2 powinny się odbyć w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
 2. Zebrania odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku .
 3. Zebranie jest ważne, jeśli wzięło w nim udział co najmniej 1/5 liczby mieszkańców Osiedla uprawnionych do udziału w zebraniu ( kworum).
 4. Jeżeli w ogólnym zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców Osiedla, Zarząd Osiedla zwołuje ponownie ogólne zebranie, w tym samym dniu, po 30 minutach od pierwszego terminu ,które jest ważne bez względu na liczbę uczestników.
 5. Zebraniom przewodniczy Przewodniczący Zarządu Osiedla.

 

§ 14. 

 1. Zebranie ogólne podejmuje decyzje w formie uchwał, opinii i wniosków.
 2. Uchwały ogólnego zebrania mieszkańców zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 3. Uchwały podpisuje Przewodniczący ogólnego zebrania.

 

§ 15. 

 1. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym i musi mieć strukturę kolegialną.
 2. Zarząd liczy 5 osób i składa się z Przewodniczącego i 4 członków. Jest wybierany na ogólnym zebraniu mieszkańców spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym, bezpośrednim zwykłą większością głosów.
 3. Na czele Zarządu Osiedla stoi Przewodniczący wybrany przez ogólne zebranie mieszkańców Osiedla spośród członków Zarządu.
 4. Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Osiedla wybiera Zarząd Osiedla spośród swoich członków na wniosek Przewodniczącego.
 5. Kandydatami do Zarządu Osiedla nie mogą być osoby skazane za przestępstwo popełnione z chęci zysku lub z niskich pobudek.
 6. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 7. Odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków odbywa się odpowiednio wg art. 28 b pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.
 8. Posiedzenia Zarządu Osiedla zwołuje jego Przewodniczący zgodnie z planem pracy, a także w razie potrzeby w innym terminie.

 

§ 16. 

Do zakresu działania ogólnego zebrania mieszkańców należy:

 1. Wybór i odwołanie Zarządu Osiedla,
 2. Podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w § 6 ust.1,
 3. Rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Osiedla i ocena jego pracy.

 

§ 17. 

 1. Do zakresu działania Zarządu Osiedla należy:

1)         sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym Osiedlu do korzystania,

2)         przygotowywanie projektów uchwał ogólnego zebrania mieszkańców ,

3)         wykonywanie uchwał ogólnego zebrania mieszkańców oraz kontrola ich realizacji,

4)         organizacyjno – techniczne zabezpieczenie warunków pracy ogólnemu zebraniu mieszkańców,

5)         współpraca z organami Miasta,

6)         składanie sprawozdań z działalności Zarządu.

 1. Przewodniczący Zarządu Osiedla reprezentuje Osiedle na zewnątrz.
 2. Funkcje członkowie Zarządu Osiedla wykonują społecznie.

 

§ 18. 

 1.  Zarząd Osiedla podejmuje stanowiska, wnioski, opinie itp. w formie uchwały.

 2. Uchwały podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.  W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, decyduje głos Przewodniczącego.
 3. Uchwały podpisuje Przewodniczący.

 

Rozdział IV. Tryb wyborów do Zarządu Osiedla.

 

1. Zasady ogólne.

 § 19. 

 1. Wybory do Zarządu są powszechne – prawo wybierania ma każdy mieszkaniec osiedla, który w dniu wyborów ma ukończone 18 lat.
 2. Prawo wybierania przysługuje osobom, które stale zamieszkują na Osiedlu.
 3. Wybranym może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania.

 § 20. 

Wybory są równe – wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu przysługuje jeden głos.

 § 21. 

 1. Wybory są bezpośrednie – wyborcy wybierają spośród kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym.
 2. Głosować można tylko osobiście.

 § 22. 

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. Karty do głosowania wrzuca się do zapieczętowanej urny wyborczej.

  

2. Zarządzenie wyborów.

 § 23.

 

 1. Pierwsze zebranie ogólne po wyborach do Rady Miasta, na którym ma być dokonany wybór Zarządu Osiedla zwołuje Burmistrz Miasta określając jednocześnie miejsce, godzinę, dzień zebrania. Informacja o w/w zebraniu powinna być ogłoszona poprzez rozplakatowanie co najmniej na 7 dni przed datą wyborów.
 2. Wybory ustala się nie później niż 6 miesięcy od daty wyborów Rady  Miasta.

 

3. Komisja Wyborcza.

 § 24.

 

 1. Wybory do Zarządu przeprowadza Komisja Wyborcza – zwana dalej Komisją, składająca się z :

1)      1 członka Rady Miasta,

2)      1 przedstawiciela ustępującego Zarządu,

3)      1 przedstawiciela Urzędu Miasta wyznaczonego przez Burmistrza.

 § 25. 

Do zadań Komisji należy:

 1. Wykonywanie wszystkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w osiedlach.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Zarządu.
 3. Powiadomienie Rady Miasta o wynikach wyborów.

 

§ 26. 

 1. Ogólne zebranie mieszkańców osiedla wybiera ze swego grona Komisję Skrutacyjną w składzie 3 osób.
 2. Członkiem Komisji nie może być osoba, która kandyduje na członka Zarządu.

 

§ 27. 

Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

 1. Prowadzenie głosowania.
 2. Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania.
 3. Sporządzenie protokołu z przebiegu głosowania.

 § 28.

 Osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej pełnią swoją funkcję społecznie.

  

4. Głosowanie, ustalanie wyników wyborów.

 § 29. 

 1. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Miasta Dynowa.
 2. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.

 

§ 30. 

Głosowanie odbywa się w lokalu będącym siedzibą organów Osiedla lub w innym wyznaczonym do tego celu przez Burmistrza Miasta.

 § 31. 

 1. Wyborca otrzymuje kartę do głosowania i stawia znak „X” w kratce obok kandydata lub kandydatów, na których głosuje.
 2. Głos za ważny uznaje się, jeżeli na kartce do głosowania wyborca postawił znak „X”co najmniej na jedną osobę i nie więcej niż ustalona ilość mandatów.
 3. Nieważne są głosy oddane na kartach do głosowania innych niż wymienione w § 26 ust. 1.

 

§ 32. 

 1. Ogólne Zebranie jest prawomocne, jeśli wzięło w nim udział co najmniej 1/5 liczby mieszkańców Osiedla uprawnionych do udziału w zebraniu ( kworum).
 2. W przypadku braku wystarczającej liczby mieszkańców Osiedla, zwołuje się ponownie ogólne zebranie , w tym samym dniu, po 30 minutach od pierwszego terminu, które jest ważne bez względu na  liczbę uczestników.

  

5. Wygaśnięcie mandatu i wybory uzupełniające.

 § 33.

 

 1. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu Osiedla następuje wskutek:

1)      śmierci,

2)      zrzeczenia się mandatu,

3)      utraty prawa wybieralności,

4)      odwołania.

 1. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Ogólne zebranie mieszkańców osiedla.

 § 34. 

 1. Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla może odwołać Zarząd Osiedla lub jego członka przed upływem kadencji z własnej inicjatywy lub na  wniosek Rady Miasta.
 2. Odwołanie dotyczy osoby, która :

1)      nie wykonuje swych obowiązków,

2)      narusza postanowienia statutu i uchwały samorządu,

3)      swym zachowaniem budzi nieufność wyborców lub nadużywa uprawnień związanych z pełnioną funkcją,

4)      dopuściła się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

 

§ 35.

 

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub odwołania Zarządu albo jego członka, wybory uzupełniające zarządza i przeprowadza Burmistrz Miasta.
 2. O terminie przeprowadzenia wyborów uzupełniających powiadamia się mieszkańców Osiedla poprzez rozplakatowanie informacji co  najmniej na 7 dni przed datą wyborów.

 § 36.

 W przypadku przeprowadzenia wyborów uzupełniających przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

  

Rozdział V. Postanowienia przejściowe i końcowe.

 § 37.

 Zarząd Osiedla dokonuje protokolarnego przejęcia od poprzedniego Zarządu odpowiedniej dokumentacji i ewidencyjnych składników majątkowych.

wróć

 

Statut Osiedla Nr 3

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne:

 

§ 1. 

Osiedle jest częścią wspólnoty samorządowej obejmującej wszystkich mieszkańców określonego obszaru i stanowi jednostkę pomocniczą wspólnoty samorządowej jaką jest Gmina Miejska Dynów, zwana dalej Miastem.

 

§ 2. 

 1. Osiedle tworzy się, łączy i dzieli w celu pogłębienia więzi między organami władzy miasta a mieszkańcami, dla lepszego poznania opinii społecznej oraz aktywności samorządności na terenie całego miasta.
 2. Przy tworzeniu, łączeniu, dzieleniu i znoszeniu osiedla oraz ustalaniu jego granic bierze się pod uwagę jednorodność układu osadniczego lub zasiedlającego oraz więź społeczną i gospodarczą zapewniającą zdolność wykonywania zadań o charakterze publicznym,
 3. Inicjatorem tworzenia osiedli w drodze uchwały Rady Miasta mogą być:

1)      Rada Miasta Dynowa,

2)      mieszkańcy Osiedla w liczbie 1/5 uprawnionych do głosowania w Osiedlu.

 

§ 3. 

 1. Nazwa samorządu mieszkańców osiedla brzmi: „Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 3”
 2. Samorząd Mieszkańców Osiedla działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1)      ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm ),

2)      uchwały Nr II/5/02 Rady Miasta Dynowa z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dynów.

 

§ 4. 

Terenem działania Osiedla jest część terytorium Miasta obejmująca ulice: Bławatkowa, Błonie, Dworska, Działowa, Gajowa, Generała Sikorskiego, Graniczna, Grunwaldzka od nr 30 do końca, Igioza, Jana III Sobieskiego, ks. Józefa Ożoga od nr 15 do końca, Matejki, M. Konopnickiej, Ogrodowa, Pawia, Piotra Skargi, Plebańska, Podgórska, Polna, Potok, Sienkiewicza, Słowackiego, Stawiska, Węgierska, Witosa, Zarzeki, Źródlana, 1 Maja od nr 24 do końca.

 

Rozdział II. Zadania Osiedla i jego kompetencje.

 § 5.

 

 1. Podstawowymi zadaniami osiedla, realizowanymi przez jego organy są:

1)      sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym nie zastrzeżone uchwałami Rady Miasta na rzecz innych podmiotów,

2)      reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla przed władzami Miasta oraz innymi instytucjami działającymi na terenie miasta, w ramach kompetencji,

3)      dbanie o gospodarczy i społeczny rozwój Osiedla.

     2.   Do zakresu działania Osiedla należą sprawy:

1)      inspirowanie różnych form opieki społecznej i pomocy sąsiedzkiej dla mieszkańców będących w trudnych sytuacjach życiowych,

2)      propagowanie zasad współżycia społecznego oraz dbanie o mienie będące w użytkowaniu mieszkańców Osiedla,

3)      działanie na rzecz rozwoju Osiedla mające na uwadze potrzebę układu osadniczego, jego funkcji turystyczno - wypoczynkowych oraz poprawy stanu środowiska naturalnego,

4)      tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym Osiedla wszystkich jego mieszkańców,

5)      reprezentowanie interesów ogółu mieszkańców Osiedla względem organów Rady Miasta, organów administracji państwowej innych podmiotów życia publicznego,

6)      organizowanie zbiorowej działalności mieszkańców Osiedla w sprawach publicznych mających znaczenie dla całego miasta, województwa, kraju,

7)      zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno – bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,

8)      kształtowanie odpowiednich stosunków współżycia mieszkańców,

9)      organizowanie samopomocy mieszkańców na rzecz zamieszkania a zwłaszcza opieki nad młodzieżą i jej wychowaniem, rozwijanie opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, upowszechnianie kultury, utrzymywanie porządku, ładu  i czystości.

 § 6.

 Samorząd Mieszkańców Osiedla realizuje swoje zadania poprzez:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawach:

1)      osiedla w ramach przyznawanych ustawowo kompetencji,

2)      budowy, utrzymania, konserwacji i remontów mieszkaniowych, urządzeń komunalnych i infrastruktury technicznej, socjalnych, kulturalno – oświatowych, opieki zdrowotnej, sportu i kultury fizycznej,

3)      planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla,

4)      utrzymania porządku na terenie Osiedla,

5)      dróg i placów,

6)      czynów społecznych.

 1. Opiniowanie spraw o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Osiedla, a w szczególności:

1)      planu zagospodarowania przestrzennego,

2)      dostosowania organizacji godzin pracy placówek handlowych, usługowych, kulturalnych, opiekuńczo – wychowawczych i innych dla potrzeb mieszkańców Osiedla,

3)      lokalizacji garaży i miejsc przechowywania samochodów,

4)      przeznaczenia lokali użytkowych i lokalizacji zakładów na działalność, która może być uciążliwa dla otoczenia,

5)      prac konserwacyjno – porządkowych na terenie Osiedla, w tym remontów dróg,

6)      rozmieszczenie przystanków.

 1. Wnioskowanie do Rady Miasta Dynowa o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości samorządu mieszkańców Osiedla.
 2. Współuczestniczenie i współpraca z Radą Miasta Dynowa,  a w szczególności z Komisjami Rady, radnymi z terenu Osiedla, ułatwianie radnym kontaktów z wyborcami w formie spotkań oraz umożliwianie kierowania określonych wniosków i postulatów.

 § 7. 

Koszty i wydatki związane z realizacją zadań samorządu mieszkańców Osiedla pokrywane mogą być ze środków finansowych miasta, osób prawnych oraz posiadanych na ten cel funduszy.

 § 8.

 Osiedle nie tworzy własnego budżetu, gospodarkę finansową prowadzi w ramach budżetu Miasta.

 § 9.

 

 1. Osiedle nie posiada osobowości prawnej.
 2. Osiedle nie prowadzi działalności gospodarczej.

 § 10.

 

 1. Osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła.
 2. Rada Miasta nie może uszczuplić dotychczasowych praw Osiedla do korzystania z mienia komunalnego.
 3. Osiedle ma prawo do pobierania opłat za korzystanie z tego mienia (najem, dzierżawa, użytkowanie) przez osoby trzecie i przeznaczania ich na potrzeby Osiedla.
 4. Rada Miasta może uchwałą przekazać na rzecz Osiedla nowe składniki mienia komunalnego.
 5. Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom Osiedla własności użytkowania i inne prawa rzeczowe i majątkowe jako mienie komunalne pozostają nienaruszone.

 § 11. 

 1. Fundusz samorządu mieszkańców Osiedla składa się z:

1)      wydzielonych przez Radę Miasta środków finansowych w ramach swojego budżetu,

2)      dowolnych wpłat,

3)      środków uzyskanych z organizowanych przez samorząd przedsięwzięć,

4)      opłat uzyskanych z oddanych do korzystania przez inne osoby składników mienia komunalnego.

 1. Plan finansowo – rzeczowy samorządu mieszkańców zatwierdza Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla.
 2. Szczegółowe zasady wydatkowania środków, ewidencji i obiegu dokumentów w zakresie finansowym określa Skarbnik Miasta.
 3. Rada Miasta przy współudziale Komisji Rewizyjnej dokonuje rewizji gospodarki finansowej Osiedla nie rzadziej niż raz na dwa lata.

  

Rozdział III. Organy samorządu mieszkańców.

§ 12. 

 1. Organami Osiedla są:

1)      Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla ,

2)      Zarząd Osiedla .

 1. Kadencja organów samorządu trwa 4 lata i kończy się z dniem wyboru nowych organów.
 2. Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla dokonuje wyboru członków Zarządu.

 § 13. 

 1. Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla jest organem uchwałodawczym Osiedla.
 2. Prawo do udziału w ogólnym zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Osiedla posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin.
 3. Ogólne zebrania mieszkańców zwołuje Zarząd Osiedla z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1)      Burmistrza Miasta,

2)      co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

 1. Ogólne zebrania zwołane na wniosek organów wymienionych w § 13 ust. 3 pkt 1 i 2 powinny się odbyć w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
 2. Zebrania odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku .
 3. Zebranie jest ważne, jeśli wzięło w nim udział co najmniej 1/5 liczby mieszkańców Osiedla uprawnionych do udziału w zebraniu ( kworum).
 4. Jeżeli w ogólnym zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców Osiedla, Zarząd Osiedla zwołuje ponownie ogólne zebranie, w tym samym dniu, po 30 minutach od pierwszego terminu ,które jest ważne bez względu na liczbę uczestników.
 5. Zebraniom przewodniczy Przewodniczący Zarządu Osiedla.

 

§ 14. 

 1. Zebranie ogólne podejmuje decyzje w formie uchwał, opinii i wniosków.
 2. Uchwały ogólnego zebrania mieszkańców zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 3. Uchwały podpisuje Przewodniczący ogólnego zebrania.

 

§ 15. 

 1. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym i musi mieć strukturę kolegialną.
 2. Zarząd liczy 5 osób i składa się z Przewodniczącego i 4 członków. Jest wybierany na ogólnym zebraniu mieszkańców spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym, bezpośrednim zwykłą większością głosów.
 3. Na czele Zarządu Osiedla stoi Przewodniczący wybrany przez ogólne zebranie mieszkańców Osiedla spośród członków Zarządu.
 4. Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Osiedla wybiera Zarząd Osiedla spośród swoich członków na wniosek Przewodniczącego.
 5. Kandydatami do Zarządu Osiedla nie mogą być osoby skazane za przestępstwo popełnione z chęci zysku lub z niskich pobudek.
 6. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 7. Odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków odbywa się odpowiednio wg art. 28 b pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.
 8. Posiedzenia Zarządu Osiedla zwołuje jego Przewodniczący zgodnie z planem pracy, a także w razie potrzeby w innym terminie.

 

§ 16. 

Do zakresu działania ogólnego zebrania mieszkańców należy:

 1. Wybór i odwołanie Zarządu Osiedla,
 2. Podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w § 6 ust.1,
 3. Rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Osiedla i ocena jego pracy.

 

§ 17. 

 1. Do zakresu działania Zarządu Osiedla należy:

1)         sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym Osiedlu do korzystania,

2)         przygotowywanie projektów uchwał ogólnego zebrania mieszkańców ,

3)         wykonywanie uchwał ogólnego zebrania mieszkańców oraz kontrola ich realizacji,

4)         organizacyjno – techniczne zabezpieczenie warunków pracy ogólnemu zebraniu mieszkańców,

5)         współpraca z organami Miasta,

6)         składanie sprawozdań z działalności Zarządu.

 1. Przewodniczący Zarządu Osiedla reprezentuje Osiedle na zewnątrz.
 2. Funkcje członkowie Zarządu Osiedla wykonują społecznie.

 

§ 18. 

 1.  Zarząd Osiedla podejmuje stanowiska, wnioski, opinie itp. w formie uchwały.

 2. Uchwały podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.  W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, decyduje głos Przewodniczącego.
 3. Uchwały podpisuje Przewodniczący.

 

Rozdział IV. Tryb wyborów do Zarządu Osiedla.

 

1. Zasady ogólne.

 § 19. 

 1. Wybory do Zarządu są powszechne – prawo wybierania ma każdy mieszkaniec osiedla, który w dniu wyborów ma ukończone 18 lat.
 2. Prawo wybierania przysługuje osobom, które stale zamieszkują na Osiedlu.
 3. Wybranym może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania.

 § 20. 

Wybory są równe – wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu przysługuje jeden głos.

 § 21. 

 1. Wybory są bezpośrednie – wyborcy wybierają spośród kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym.
 2. Głosować można tylko osobiście.

 § 22. 

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. Karty do głosowania wrzuca się do zapieczętowanej urny wyborczej.

  

2. Zarządzenie wyborów.

 § 23.

 

 1. Pierwsze zebranie ogólne po wyborach do Rady Miasta, na którym ma być dokonany wybór Zarządu Osiedla zwołuje Burmistrz Miasta określając jednocześnie miejsce, godzinę, dzień zebrania. Informacja o w/w zebraniu powinna być ogłoszona poprzez rozplakatowanie co najmniej na 7 dni przed datą wyborów.
 2. Wybory ustala się nie później niż 6 miesięcy od daty wyborów Rady  Miasta.

 

3. Komisja Wyborcza.

 § 24.

 

 1. Wybory do Zarządu przeprowadza Komisja Wyborcza – zwana dalej Komisją, składająca się z :

1)      1 członka Rady Miasta,

2)      1 przedstawiciela ustępującego Zarządu,

3)      1 przedstawiciela Urzędu Miasta wyznaczonego przez Burmistrza.

 § 25. 

Do zadań Komisji należy:

 1. Wykonywanie wszystkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w osiedlach.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Zarządu.
 3. Powiadomienie Rady Miasta o wynikach wyborów.

 

§ 26. 

 1. Ogólne zebranie mieszkańców osiedla wybiera ze swego grona Komisję Skrutacyjną w składzie 3 osób.
 2. Członkiem Komisji nie może być osoba, która kandyduje na członka Zarządu.

 

§ 27. 

Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

 1. Prowadzenie głosowania.
 2. Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania.
 3. Sporządzenie protokołu z przebiegu głosowania.

 § 28.

 Osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej pełnią swoją funkcję społecznie.

  

4. Głosowanie, ustalanie wyników wyborów.

 § 29. 

 1. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Miasta Dynowa.
 2. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.

 

§ 30. 

Głosowanie odbywa się w lokalu będącym siedzibą organów Osiedla lub w innym wyznaczonym do tego celu przez Burmistrza Miasta.

 § 31. 

 1. Wyborca otrzymuje kartę do głosowania i stawia znak „X” w kratce obok kandydata lub kandydatów, na których głosuje.
 2. Głos za ważny uznaje się, jeżeli na kartce do głosowania wyborca postawił znak „X”co najmniej na jedną osobę i nie więcej niż ustalona ilość mandatów.
 3. Nieważne są głosy oddane na kartach do głosowania innych niż wymienione w § 26 ust. 1.

 

§ 32. 

 1. Ogólne Zebranie jest prawomocne, jeśli wzięło w nim udział co najmniej 1/5 liczby mieszkańców Osiedla uprawnionych do udziału w zebraniu ( kworum).
 2. W przypadku braku wystarczającej liczby mieszkańców Osiedla, zwołuje się ponownie ogólne zebranie , w tym samym dniu, po 30 minutach od pierwszego terminu, które jest ważne bez względu na  liczbę uczestników.

  

5. Wygaśnięcie mandatu i wybory uzupełniające.

 § 33.

 

 1. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu Osiedla następuje wskutek:

1)      śmierci,

2)      zrzeczenia się mandatu,

3)      utraty prawa wybieralności,

4)      odwołania.

 1. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Ogólne zebranie mieszkańców osiedla.

 § 34. 

 1. Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla może odwołać Zarząd Osiedla lub jego członka przed upływem kadencji z własnej inicjatywy lub na  wniosek Rady Miasta.
 2. Odwołanie dotyczy osoby, która :

1)      nie wykonuje swych obowiązków,

2)      narusza postanowienia statutu i uchwały samorządu,

3)      swym zachowaniem budzi nieufność wyborców lub nadużywa uprawnień związanych z pełnioną funkcją,

4)      dopuściła się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

 

§ 35.

 

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub odwołania Zarządu albo jego członka, wybory uzupełniające zarządza i przeprowadza Burmistrz Miasta.
 2. O terminie przeprowadzenia wyborów uzupełniających powiadamia się mieszkańców Osiedla poprzez rozplakatowanie informacji co  najmniej na 7 dni przed datą wyborów.

 § 36.

 W przypadku przeprowadzenia wyborów uzupełniających przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

  

Rozdział V. Postanowienia przejściowe i końcowe.

 § 37.

 Zarząd Osiedla dokonuje protokolarnego przejęcia od poprzedniego Zarządu odpowiedniej dokumentacji i ewidencyjnych składników majątkowych.

 

 wróć

 

Statut Osiedla Nr 4 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne:

 

§ 1. 

Osiedle jest częścią wspólnoty samorządowej obejmującej wszystkich mieszkańców określonego obszaru i stanowi jednostkę pomocniczą wspólnoty samorządowej jaką jest Gmina Miejska Dynów, zwana dalej Miastem.

 

§ 2. 

 1. Osiedle tworzy się, łączy i dzieli w celu pogłębienia więzi między organami władzy miasta a mieszkańcami, dla lepszego poznania opinii społecznej oraz aktywności samorządności na terenie całego miasta.
 2. Przy tworzeniu, łączeniu, dzieleniu i znoszeniu osiedla oraz ustalaniu jego granic bierze się pod uwagę jednorodność układu osadniczego lub zasiedlającego oraz więź społeczną i gospodarczą zapewniającą zdolność wykonywania zadań o charakterze publicznym,
 3. Inicjatorem tworzenia osiedli w drodze uchwały Rady Miasta mogą być:

1)      Rada Miasta Dynowa,

2)      mieszkańcy Osiedla w liczbie 1/5 uprawnionych do głosowania w Osiedlu.

 

§ 3. 

 1. Nazwa samorządu mieszkańców osiedla brzmi: „Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 4.”
 2. Samorząd Mieszkańców Osiedla działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1)      ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 z późn. zm ),

2)      uchwały Nr II/5/02 Rady Miasta Dynowa z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dynów.

 

§ 4. 

Terenem działania Osiedla jest część terytorium Miasta obejmująca ulicę Bartkówka.

 

Rozdział II. Zadania Osiedla i jego kompetencje.

 § 5.

 

 1. Podstawowymi zadaniami osiedla, realizowanymi przez jego organy są:

1)      sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym nie zastrzeżone uchwałami Rady Miasta na rzecz innych podmiotów,

2)      reprezentowanie interesów mieszkańców Osiedla przed władzami Miasta oraz innymi instytucjami działającymi na terenie miasta, w ramach kompetencji,

3)      dbanie o gospodarczy i społeczny rozwój Osiedla.

     2.   Do zakresu działania Osiedla należą sprawy:

1)      inspirowanie różnych form opieki społecznej i pomocy sąsiedzkiej dla mieszkańców będących w trudnych sytuacjach życiowych,

2)      propagowanie zasad współżycia społecznego oraz dbanie o mienie będące w użytkowaniu mieszkańców Osiedla,

3)      działanie na rzecz rozwoju Osiedla mające na uwadze potrzebę układu osadniczego, jego funkcji turystyczno - wypoczynkowych oraz poprawy stanu środowiska naturalnego,

4)      tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym Osiedla wszystkich jego mieszkańców,

5)      reprezentowanie interesów ogółu mieszkańców Osiedla względem organów Rady Miasta, organów administracji państwowej innych podmiotów życia publicznego,

6)      organizowanie zbiorowej działalności mieszkańców Osiedla w sprawach publicznych mających znaczenie dla całego miasta, województwa, kraju,

7)      zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno – bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,

8)      kształtowanie odpowiednich stosunków współżycia mieszkańców,

9)      organizowanie samopomocy mieszkańców na rzecz zamieszkania a zwłaszcza opieki nad młodzieżą i jej wychowaniem, rozwijanie opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, upowszechnianie kultury, utrzymywanie porządku, ładu  i czystości.

 § 6.

 Samorząd Mieszkańców Osiedla realizuje swoje zadania poprzez:

 1. Podejmowanie uchwał w sprawach:

1)      osiedla w ramach przyznawanych ustawowo kompetencji,

2)      budowy, utrzymania, konserwacji i remontów mieszkaniowych, urządzeń komunalnych i infrastruktury technicznej, socjalnych, kulturalno – oświatowych, opieki zdrowotnej, sportu i kultury fizycznej,

3)      planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla,

4)      utrzymania porządku na terenie Osiedla,

5)      dróg i placów,

6)      czynów społecznych.

 1. Opiniowanie spraw o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Osiedla, a w szczególności:

1)      planu zagospodarowania przestrzennego,

2)      dostosowania organizacji godzin pracy placówek handlowych, usługowych, kulturalnych, opiekuńczo – wychowawczych i innych dla potrzeb mieszkańców Osiedla,

3)      lokalizacji garaży i miejsc przechowywania samochodów,

4)      przeznaczenia lokali użytkowych i lokalizacji zakładów na działalność, która może być uciążliwa dla otoczenia,

5)      prac konserwacyjno – porządkowych na terenie Osiedla, w tym remontów dróg,

6)      rozmieszczenie przystanków.

 1. Wnioskowanie do Rady Miasta Dynowa o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości samorządu mieszkańców Osiedla.
 2. Współuczestniczenie i współpraca z Radą Miasta Dynowa,  a w szczególności z Komisjami Rady, radnymi z terenu Osiedla, ułatwianie radnym kontaktów z wyborcami w formie spotkań oraz umożliwianie kierowania określonych wniosków i postulatów.

 § 7. 

Koszty i wydatki związane z realizacją zadań samorządu mieszkańców Osiedla pokrywane mogą być ze środków finansowych miasta, osób prawnych oraz posiadanych na ten cel funduszy.

 § 8.

 Osiedle nie tworzy własnego budżetu, gospodarkę finansową prowadzi w ramach budżetu Miasta.

 § 9.

 

 1. Osiedle nie posiada osobowości prawnej.
 2. Osiedle nie prowadzi działalności gospodarczej.

 § 10.

 

 1. Osiedle zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła.
 2. Rada Miasta nie może uszczuplić dotychczasowych praw Osiedla do korzystania z mienia komunalnego.
 3. Osiedle ma prawo do pobierania opłat za korzystanie z tego mienia (najem, dzierżawa, użytkowanie) przez osoby trzecie i przeznaczania ich na potrzeby Osiedla.
 4. Rada Miasta może uchwałą przekazać na rzecz Osiedla nowe składniki mienia komunalnego.
 5. Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom Osiedla własności użytkowania i inne prawa rzeczowe i majątkowe jako mienie komunalne pozostają nienaruszone.

 § 11. 

 1. Fundusz samorządu mieszkańców Osiedla składa się z:

1)      wydzielonych przez Radę Miasta środków finansowych w ramach swojego budżetu,

2)      dowolnych wpłat,

3)      środków uzyskanych z organizowanych przez samorząd przedsięwzięć,

4)      opłat uzyskanych z oddanych do korzystania przez inne osoby składników mienia komunalnego.

 1. Plan finansowo – rzeczowy samorządu mieszkańców zatwierdza Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla.
 2. Szczegółowe zasady wydatkowania środków, ewidencji i obiegu dokumentów w zakresie finansowym określa Skarbnik Miasta.
 3. Rada Miasta przy współudziale Komisji Rewizyjnej dokonuje rewizji gospodarki finansowej Osiedla nie rzadziej niż raz na dwa lata.

  

Rozdział III. Organy samorządu mieszkańców.

§ 12. 

 1. Organami Osiedla są:

1)      Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla ,

2)      Zarząd Osiedla .

 1. Kadencja organów samorządu trwa 4 lata i kończy się z dniem wyboru nowych organów.
 2. Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla dokonuje wyboru członków Zarządu.

 § 13. 

 1. Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla jest organem uchwałodawczym Osiedla.
 2. Prawo do udziału w ogólnym zebraniu mają wszyscy mieszkańcy Osiedla posiadający czynne prawo wyborcze do rad gmin.
 3. Ogólne zebrania mieszkańców zwołuje Zarząd Osiedla z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1)      Burmistrza Miasta,

2)      co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

 1. Ogólne zebrania zwołane na wniosek organów wymienionych w § 13 ust. 3 pkt 1 i 2 powinny się odbyć w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
 2. Zebrania odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku .
 3. Zebranie jest ważne, jeśli wzięło w nim udział co najmniej 1/5 liczby mieszkańców Osiedla uprawnionych do udziału w zebraniu ( kworum).
 4. Jeżeli w ogólnym zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców Osiedla, Zarząd Osiedla zwołuje ponownie ogólne zebranie, w tym samym dniu, po 30 minutach od pierwszego terminu ,które jest ważne bez względu na liczbę uczestników.
 5. Zebraniom przewodniczy Przewodniczący Zarządu Osiedla.

 

§ 14. 

 1. Zebranie ogólne podejmuje decyzje w formie uchwał, opinii i wniosków.
 2. Uchwały ogólnego zebrania mieszkańców zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
 3. Uchwały podpisuje Przewodniczący ogólnego zebrania.

 

§ 15. 

 1. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym i musi mieć strukturę kolegialną.
 2. Zarząd liczy 5 osób i składa się z Przewodniczącego i 4 członków. Jest wybierany na ogólnym zebraniu mieszkańców spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym, bezpośrednim zwykłą większością głosów.
 3. Na czele Zarządu Osiedla stoi Przewodniczący wybrany przez ogólne zebranie mieszkańców Osiedla spośród członków Zarządu.
 4. Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Osiedla wybiera Zarząd Osiedla spośród swoich członków na wniosek Przewodniczącego.
 5. Kandydatami do Zarządu Osiedla nie mogą być osoby skazane za przestępstwo popełnione z chęci zysku lub z niskich pobudek.
 6. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 7. Odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków odbywa się odpowiednio wg art. 28 b pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.
 8. Posiedzenia Zarządu Osiedla zwołuje jego Przewodniczący zgodnie z planem pracy, a także w razie potrzeby w innym terminie.

 

§ 16. 

Do zakresu działania ogólnego zebrania mieszkańców należy:

 1. Wybór i odwołanie Zarządu Osiedla,
 2. Podejmowanie uchwał w sprawach, o których mowa w § 6 ust.1,
 3. Rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Osiedla i ocena jego pracy.

 

§ 17. 

 1. Do zakresu działania Zarządu Osiedla należy:

1)         sprawowanie zwykłego zarządu mieniem komunalnym przekazanym Osiedlu do korzystania,

2)         przygotowywanie projektów uchwał ogólnego zebrania mieszkańców ,

3)         wykonywanie uchwał ogólnego zebrania mieszkańców oraz kontrola ich realizacji,

4)         organizacyjno – techniczne zabezpieczenie warunków pracy ogólnemu zebraniu mieszkańców,

5)         współpraca z organami Miasta,

6)         składanie sprawozdań z działalności Zarządu.

 1. Przewodniczący Zarządu Osiedla reprezentuje Osiedle na zewnątrz.
 2. Funkcje członkowie Zarządu Osiedla wykonują społecznie.

 

§ 18. 

 1.  Zarząd Osiedla podejmuje stanowiska, wnioski, opinie itp. w formie uchwały.

 2. Uchwały podejmuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.  W przypadku równej ilości głosów za i przeciw, decyduje głos Przewodniczącego.
 3. Uchwały podpisuje Przewodniczący.

 

Rozdział IV. Tryb wyborów do Zarządu Osiedla.

 

1. Zasady ogólne.

 § 19. 

 1. Wybory do Zarządu są powszechne – prawo wybierania ma każdy mieszkaniec osiedla, który w dniu wyborów ma ukończone 18 lat.
 2. Prawo wybierania przysługuje osobom, które stale zamieszkują na Osiedlu.
 3. Wybranym może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania.

 § 20. 

Wybory są równe – wyborcy biorą udział w wyborach na równych zasadach. Każdemu przysługuje jeden głos.

 § 21. 

 1. Wybory są bezpośrednie – wyborcy wybierają spośród kandydatów zgłoszonych na zebraniu wyborczym.
 2. Głosować można tylko osobiście.

 § 22. 

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. Karty do głosowania wrzuca się do zapieczętowanej urny wyborczej.

  

2. Zarządzenie wyborów.

 § 23.

 

 1. Pierwsze zebranie ogólne po wyborach do Rady Miasta, na którym ma być dokonany wybór Zarządu Osiedla zwołuje Burmistrz Miasta określając jednocześnie miejsce, godzinę, dzień zebrania. Informacja o w/w zebraniu powinna być ogłoszona poprzez rozplakatowanie co najmniej na 7 dni przed datą wyborów.
 2. Wybory ustala się nie później niż 6 miesięcy od daty wyborów Rady  Miasta.

 

3. Komisja Wyborcza.

 § 24.

 

 1. Wybory do Zarządu przeprowadza Komisja Wyborcza – zwana dalej Komisją, składająca się z :

1)      1 członka Rady Miasta,

2)      1 przedstawiciela ustępującego Zarządu,

3)      1 przedstawiciela Urzędu Miasta wyznaczonego przez Burmistrza.

 § 25. 

Do zadań Komisji należy:

 1. Wykonywanie wszystkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów w osiedlach.
 2. Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Zarządu.
 3. Powiadomienie Rady Miasta o wynikach wyborów.

 

§ 26. 

 1. Ogólne zebranie mieszkańców osiedla wybiera ze swego grona Komisję Skrutacyjną w składzie 3 osób.
 2. Członkiem Komisji nie może być osoba, która kandyduje na członka Zarządu.

 

§ 27. 

Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

 1. Prowadzenie głosowania.
 2. Ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania.
 3. Sporządzenie protokołu z przebiegu głosowania.

 § 28.

 Osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej pełnią swoją funkcję społecznie.

  

4. Głosowanie, ustalanie wyników wyborów.

 § 29. 

 1. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Miasta Dynowa.
 2. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.

 

§ 30. 

Głosowanie odbywa się w lokalu będącym siedzibą organów Osiedla lub w innym wyznaczonym do tego celu przez Burmistrza Miasta.

 § 31. 

 1. Wyborca otrzymuje kartę do głosowania i stawia znak „X” w kratce obok kandydata lub kandydatów, na których głosuje.
 2. Głos za ważny uznaje się, jeżeli na kartce do głosowania wyborca postawił znak „X”co najmniej na jedną osobę i nie więcej niż ustalona ilość mandatów.
 3. Nieważne są głosy oddane na kartach do głosowania innych niż wymienione w § 26 ust. 1.

 

§ 32. 

 1. Ogólne Zebranie jest prawomocne, jeśli wzięło w nim udział co najmniej 1/5 liczby mieszkańców Osiedla uprawnionych do udziału w zebraniu ( kworum).
 2. W przypadku braku wystarczającej liczby mieszkańców Osiedla, zwołuje się ponownie ogólne zebranie , w tym samym dniu, po 30 minutach od pierwszego terminu, które jest ważne bez względu na  liczbę uczestników.

  

5. Wygaśnięcie mandatu i wybory uzupełniające.

 § 33.

 

 1. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu Osiedla następuje wskutek:

1)      śmierci,

2)      zrzeczenia się mandatu,

3)      utraty prawa wybieralności,

4)      odwołania.

 1. Wygaśnięcie mandatu stwierdza Ogólne zebranie mieszkańców osiedla.

 § 34. 

 1. Ogólne zebranie mieszkańców Osiedla może odwołać Zarząd Osiedla lub jego członka przed upływem kadencji z własnej inicjatywy lub na  wniosek Rady Miasta.
 2. Odwołanie dotyczy osoby, która :

1)      nie wykonuje swych obowiązków,

2)      narusza postanowienia statutu i uchwały samorządu,

3)      swym zachowaniem budzi nieufność wyborców lub nadużywa uprawnień związanych z pełnioną funkcją,

4)      dopuściła się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

 

§ 35.

 

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub odwołania Zarządu albo jego członka, wybory uzupełniające zarządza i przeprowadza Burmistrz Miasta.
 2. O terminie przeprowadzenia wyborów uzupełniających powiadamia się mieszkańców Osiedla poprzez rozplakatowanie informacji co  najmniej na 7 dni przed datą wyborów.

 § 36.

 W przypadku przeprowadzenia wyborów uzupełniających przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

  

Rozdział V. Postanowienia przejściowe i końcowe.

 § 37.

 Zarząd Osiedla dokonuje protokolarnego przejęcia od poprzedniego Zarządu odpowiedniej dokumentacji i ewidencyjnych składników majątkowych.

wróć

 

Z życia

Aktualności
Przetargi
O Mieście
Urząd Miasta
Rada Miasta
Prawo lokalne
·Statut Miasta
·Regulamin Rady Miasta
·Statuty Osiedli
"Dynowinka"
Dla interesanta
Informator
Galeria fotografii
Forum
 
 
Księga gości
Mapa serwisu
  &